Pagina’s:1 2 3 4Volgende >Laatste >

Lessen over de proportionaliteit van de implementatie van de EPBD 2010

01.12.2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen energielabels uitsluitend nog worden afgegeven door experts die woningen bezoeken om de energetische prestaties van de woning te bepalen. Deze energielabels brengen aanzienlijke kostenverhogingen met zich mee voor woningeigenaren ten opzichte van de huidige situatie met online aan te vragen labels. Het is echter niet aannemelijk dat deze energielabels opbrengsten kennen die niet ook voor een belangrijk deel met het huidige, online label kunnen worden gerealiseerd. Aangaande eisen aan Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) kan worden gesteld dat kostenoptimaliteit in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, in de tijd niet is behaald. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen Engelstalige studie “Lessons on the proportionality of the implementation of the EPBD directive 2010”.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sociale innovatie 2020

23.11.2020

In deze rapportage is in opdracht van FNV Bouwen & Wonen aandacht voor de ontwikkeling en effecten van sociale innovatie in de bouw ten opzichte van eerdere onderzoeken in 2018 en 2019, waarbij de volgende vragen centraal staan:

• Is er verbetering in de mate van sociale innovatie te zien?
• Zijn verschillen tussen bouwplaats- en UTA-personeel groter geworden?
• Op welke instrumenten is er verbetering of verslechtering geweest?
• Denken werknemers afwijkend over de ontwikkleing van sociale innovatie dan werkgevers?
• Welke voor- en nadelen hebben bedrijven die meer doen aan sociale innovatie?

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2020-2024

19.11.2020

Deze jaarlijkse studie gaat in op recente ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt en wat deze kunnen impliceren voor de ontwikkelingen in de periode 2021-2024. Vorig jaar werd al rekening gehouden met een bouwarbeidsmarkt die na enkele jaren van sterke groei en toenemende personeelsschaarste geleidelijk in rustiger vaarwater zou kunnen komen. Toen waren het nog vooral de problemen rond stikstof die het toneel beheersten. Hoewel deze problemen nog niet volledig zijn opgelost, is de aandacht sindsdien sterk verschoven naar de gevolgen van corona. De ongekende productiedaling in de Nederlandse economie en de aanvankelijk zeer sterke daling van zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen wierpen een ongunstige schaduw uit over de bouw. Ervaringen vanuit eerdere crises hebben laten zien dat de bouw in een dergelijke omgeving zwaar wordt geraakt. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid en wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn? Wat is de benodigde instroom in de komende jaren en welke inspanningen vergt dit aan aanbod vanuit de opleidingen, het buitenland en de zij-instroom vanuit andere sectoren?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan het weerstandsvermogen van zzp-ers. Hoe staat het met de inkomens en de vermogen van zzp’ers in de bouw en kunnen zij een terugval in omzet en inkomen volgend jaar voldoende opvangen? Welke effecten hebben de voorgenomen beperkingen van de fiscale voordelen voor zelfstandigen op hun beschikbaar inkomen? Is de voorgestelde verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2020-2024’.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2019

17.11.2020

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2019 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2019 op 4,4% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel steeg in 2019 tot 5,5%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel steeg bescheiden tot 2,7%.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Betaalbaarheid van de warmtetransitie; beeld in krimpgebieden

16.11.2020

De warmtetransitie brengt een aanzienlijke opgave met zich mee in gebieden met bevolkingsdaling voor particuliere huiseigenaren, gemeenten en woningcorporaties. Krimpgebieden hebben een aantal bijzondere karakteristieken die ervoor zorgen dat de warmtetransitie kostbaarder is in deze gebieden en die het moeilijker maken om draagvlak te creëren. Dit concludeert het EIB in de onlangs verschenen studie ‘Betaalbaarheid van de warmtetransitie; beeld in krimpgebieden’.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woningbouwopgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties

5.11.2020

De nieuwste demografische ramingen van het CBS wijzen op een woningbouwopgave van 95.000 woningen per jaar in de periode 2020-2024. Ook gemiddeld over de periode 2020 tot 2035 gaat het nog altijd om een opgave van 75.000 woningen per jaar. De kern van de uitbreidingsvraag zit in de private sector, terwijl de vervangingsvraag vooral bij de corporaties zit. De belangrijkste belemmeringen voor het realiseren van de uitbreidingsvraag zitten bij de ruimtelijke ordening en andere regelgeving die aangrijpt op de nieuwbouw van woningen. De corporaties lijken daarentegen financieel goed toegerust om een ambitieuze woonagenda te kunnen realiseren.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Woningbouwopgave tot 2035 en de investeringscapaciteit van corporaties’.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Betaalbaarheid op de woningmarkt

4.11.2020

Met een aanpassing van het systeem van de huurtoeslag kunnen lage inkomens veel beter worden bereikt dan nu het geval is en kunnen 170.000 huishoudens uit een situatie met een hoog betaalbaarheidsrisico worden gehaald. Verbetering van de betaalbaarheid voor middeninkomens is het meest effectief en doelmatig te bereiken door de toegang tot de koopmarkt te verbeteren.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Betaalbaarheid op de woningmarkt’

Klik hier voor de volledige publicatie.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verduurzaming van de kantorenvoorraad

21.09.2020

Bij de vormgeving van de energietransitie wordt onder meer ingezet op de verduurzaming van kantoren. Om deze opgave scherper in beeld te brengen, heeft het EIB een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kantorenmarkt op lange termijn. Naast een analyse van de autonome ontwikkeling van de kantorenmarkt is de ontwikkeling in diverse scenario’s onderzocht, waaronder de scenario’s die gelden voor de routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Welke energiebesparingen leveren deze scenario’s op en wat zijn de bijbehorende investeringen? Wat is de invloed van hogere ambitieniveaus op de kosteneffectiviteit? Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘Verduurzaming van de kantorenvoorraad’.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dutch Green Building Council (DGBC). Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra

09.09.2020

Uitval en productiviteitsverlies in de bouw en infra brengen jaarlijks hoge kosten met zich mee. In dit onderzoek is in beeld gebracht hoe ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij gaan we zowel in op de fysieke belasting als op de mentale belasting. Welke mogelijkheden hebben bedrijven om tot duurzame inzetbaarheid van het personeel te komen? Welke verschillen doen zich voor tussen beroepsgroepen en leeftijdsklassen? Welke bijdrage kan scholing geven aan het verbeteren van de inzetbaarheid? In het onderzoek wordt een aantal kansrijke richtingen voor beleid uitgewerkt. Naast HRM-beleid brengen we ook in beeld welke rol opdrachtgevers en ketenpartners in de bouw en infra kunnen spelen om tot duurzame inzetbaarheid te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland. Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2019 – tweede halfjaar

09.09.2020

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2019. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Het aantal zzp’ers in de bouw is licht gedaald maar ligt nog steeds 6% hoger dan aan het einde van 2018. De uurtarieven zijn in het tweede halfjaar van 2019 gelijk gebleven en het aantal gewerkte uren is gestegen met ruim een half uur per week. De werkvoorraad is met twee weken gedaald en ruim één op de drie zzp’ers verwacht dat de markt zal gaan afzwakken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

GWW-markt in crisistijd

26.08.2020

De gww-markt zal in 2020 en 2021 naar verwachting een sterke terugval laten zien. In dit onderzoek hebben we in beeld gebracht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de sector te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Hierbij hebben we een reconstructie gemaakt van de ontwikkelingen in de gww tijdens de kredietcrisis en eurocrisis. Hoe heeft de gww-markt zich in eerdere crises ontwikkeld? Welke verschillen deden zich daarbij voor bij de verschillende opdrachtgevers? In welke mate heeft het beleid tijdens en na die crises invloed gehad op de productie in de sector? Welke lessen kunnen uit eerdere crises worden geleerd voor beleidsmaatregelen om de terugval op de huidige gww-markt te beperken?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitoring Bouwagenda

26.08.2020

De Bouwagenda is ruim drie jaar operationeel, in een periode die wordt gekenmerkt door omvangrijke en diverse ontwikkelingen op het terrein van verduurzaming, circulaire economie, milieuvraagstukken (zoals PFAS en stikstofemissie) en de crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties onafhankelijk te monitoren. Het EIB heeft een tussenmeting uitgevoerd waarin de voortgang van de Bouwagenda in de periode 2017 tot en met 2019 is beschouwd.

Het onderzoek betreft monitoring van de voortgang van de Bouwagenda. Het EIB heeft de achtergrond van elk van de onderwerpen in de Roadmaps en Thema’s voorzien van feitelijke informatie en heeft daarnaast gekeken naar de voortgang van de doelen en acties. Vervolgens wordt in de vorm van aanbevelingen aandacht besteed aan kansrijke acties die gedurende de resterende looptijd nog binnen de lijnen van De Bouwagenda opgepakt zouden kunnen worden. Het EIB concludeert in haar tussenmeting dat de Bouwagenda in de loop van de tijd het vizier steeds nadrukkelijker heeft gericht op duurzaamheid en het realiseren van productiviteitswinsten. Instrumenten zoals de Startmotor, de Renovatieversneller, DigiGO, BTIC, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, MBO-Convenant en het Ontwerp en Bouwplatform zijn met name tegen deze achtergrond in het leven geroepen.

Voor de resterende looptijd van de Bouwagenda beveelt het EIB aan om deze en andere kansrijke bestaande instrumenten te versterken en in te zetten om het realiseren van de beoogde doelen van de Bouwagenda kracht bij te zetten. Volgens het EIB is het ook van belang dat snel concrete pilots van start gaan om daadwerkelijk de voorwaarden waarlangs de transitie naar een duurzame en circulaire economie ingericht kan worden. Buiten de Bouwagenda om zou met name de overheid goed moeten kijken naar de vormgeving van regelgeving op zowel milieukundig als bouwkundig gebied, het ruimtelijk beleid en meer aandacht voor de business case van bedrijven.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor bouwketen – voorjaar 2020

22.07.2020

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – Voorjaar 2020’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de Koninklijke Branchevereniging van Nederlandse Architecten, Koninklijke NLingenieurs, en Techniek Nederland.

Daarnaast zijn er extra vragen aan een deel van de bedrijven gesteld over belemmeringen in de bedrijfsvoering naar aanleiding van de problematiek rondom PAS en PFAS.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2020’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verkenning onderwijsvastgoed

15.07.2020

Het onderwijsvastgoed vraagt in de komende jaren grote inspanningen om de energieprestaties en het binnenklimaat te verbeteren. Bij het onderwijsvastgoed zijn veel partijen betrokken, zoals schoolbesturen, gemeenten, ministeries en marktpartijen. Er is echter een gebrek aan actie om tot kwaliteitsverbeteringen te komen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het EIB in beeld gebracht welke knelpunten zich in de praktijk voordoen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Het onderzoek heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Aan de hand van een mix van praktijkvoorbeelden geven we inzicht in succesfactoren en valkuilen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsvastgoed.

In hoeverre kunnen de ambities met onder meer de energieprestaties en het binnenklimaat worden gerealiseerd en hoe verhouden deze zich tot de beschikbare budgetten? Hoe kunnen optimale beslissingen over investeringen en onderhoud worden genomen in de situatie dat financiële stromen niet altijd op elkaar zijn afgestemd? Welke veranderingen zijn nodig in de gefragmenteerde institutionele structuur zodat een betere samenwerking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de markt? Hoe kan met innovatiegerichte aanbestedingen de kwaliteit van het onderwijsvastgoed worden verbeterd?

De minister van OCW heeft het rapport op 9 juli 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De ontwikkeling van woningprijzen

18.06.2020

De prijzen van verkochte nieuwbouwwoningen stegen in de achterliggende jaren sterker dan die van bestaande woningen. Welke factoren lagen hieraan ten grondslag? Welk belang is in het bijzonder toe te kennen aan de aangescherpte duurzaamheidseisen? En hoe zag de ontwikkeling er in diverse regio’s uit? Deze en andere vragen staan centraal in de zojuist verschenen publicatie ‘De ontwikkeling van woningprijzen’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Crisis en crisismaatregelen in de bouw

05.06.2020

In de Nederlandse bouwsector dreigen 40.000 arbeidsjaren verloren te gaan in de komende twee jaar. Met gericht overheidsbeleid kan dit verlies tot de helft worden teruggebracht. Meest effectief zijn maatregelen die financieringsproblemen voor starters oplossen, verruiming bieden bij het ruimtelijk beleid en het mogelijk maken om tijdelijk op voorraad woningen te bouwen via een publiek opkoopfonds.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis en crisismaatregelen in de bouw’ dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

In een aparte bijlage zijn de fiches van de afzonderlijke beleidsmaatregelen opgenomen.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Versnelling infrastructuurprojecten

27.05.2020

In opdracht van Bouwend Nederland heeft het EIB een eerste inventarisatie gemaakt van kansen om infrastructuurprojecten versneld uit te voeren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eerste ervaringsfeiten bouw tijdens corona

17.04.2020

Eerste ervaringsfeiten bouw tijdens corona

Onlangs heeft het EIB haar vooruitzichten in beeld gebracht voor de bouwsector na het uitbreken van de coronacrisis. Inmiddels is er inzicht in de eerste ervaringen van bedrijven, zelfstandigen en werknemers in de bouw tijdens het begin van de lockdown. Het EIB heeft hiertoe drie aparte enquêtes gehouden onder deze groepen. In totaal hebben 170 bedrijven met personeel, 170 zzp’ers en 1.400 werknemers hun ervaringen met ons gedeeld. In deze notitie beschrijven wij de belangrijkste resultaten.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis

03.04.2020

Derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

Voor de derde keer in twaalf jaar tijd dreigt de Nederlandse bouwsector in een crisis te belanden. De coronacrisis zorgt niet alleen voor een lockdown maar heeft ook sterke negatieve gevolgen voor investeringsplannen van particuliere en zakelijke klanten van de bouw. Gelet op de doorlooptijden in de bouw zal ook deze crisis zich naar verwachting uitstrekken over een periode van twee jaar. De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren. In de periode 2022-2024 kunnen in de bouw vervolgens weer zeer hoge groeicijfers worden gerealiseerd, waarbij ook de arbeidscapaciteit weer sterk zal moeten toenemen.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2016-2018

31.03.2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2016-2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2018

31.03.2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor bouwketen – najaar 2019

13.03.2020

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2019’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cencobouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

De ‘Monitor bouwketen – najaar 2019’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woningbouw 2020-2023

12.03.2020

Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS een sterke toename van het aantal huishoudens. In de periode 2020-2023 zullen naar verwachting netto 230.000 woningen aan dewoningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 zal toenemen. De spanning op de woningmarkt zal de komende jaren hierdoor toenemen.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Woningbouw 2020-2023; Vooruitzichten op basis van maatregelen rond stikstof’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2019 – eerste halfjaar

13.02.2020

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2019. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Het aantal zzp’ers in de bouw is toegenomen. Daarnaast zijn de uurtarieven en het aantal gewerkte uren per week gestegen. De bezettingsgraad en de werkvoorraad zijn erg hoog gebleven. Bovendien wil ongeveer twee derde van de zzp’ers in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De kwalitatieve woningvraag in Twente

13.02.2020

Naar aanleiding van een nieuwe nationale huishoudensprognose door het CBS en WoON2018 is het onderzoek van het EIB in 2017 naar de kwalitatieve woningvraag in Twente geüpdatet. Net als in 2017 zijn per gemeente de ontwikkelingen voor de vraag naar de verschillende woningmarktsegmenten in 2030 in beeld gebracht. Bovendien komen ook recente ontwikkelingen en een doorkijkje naar 2040 aan bod.

Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de Twentse gemeenten in de afgelopen jaren? Wat betekenen de nieuwe huishoudensprognose van het CBS en WoON2018 voor de toekomstige ontwikkelingen van Twente? Is de ontwikkeling na 2030 wezenlijk anders dan de ontwikkeling tot 2030? Hoe groot is de krimpopgave voor de gereguleerde huursector en hoe verhoudt dit zich tot het vorige rapport? Wat betekent dit voor het beleid van corporaties, gemeenten en provincie? Welke instrumenten hebben zij tot hun beschikking en hoe kunnen zij de in te zetten mix van instrumenten goed onderling afstemmen?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw

03.02.2020

Met het opstellen van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’, het Betonakkoord, het tekenen van het Grondstoffenakkoord en de uitwerking hiervan in de Transitieagenda circulaire bouweconomie zijn de eerste stappen richting een circulaire bouw en gebouwde omgeving gezet. De doelstelling is om in 2030 tot 50% en in 2050 tot 100% circulariteit van de sector te komen.

Om de voortgang van de circulaire bouweconomie te kunnen monitoren is inzicht nodig in hoe de uitgangssituatie eruitziet. Hiertoe heeft het EIB in samenwerking met Metabolic en SGS Search in opdracht van RVO voor de Transitieagenda circulaire bouweconomie een eerste beeld voor de woning- en utiliteitsbouw in 2014 met een doorkijkje naar 2030 geschetst. Dit eerste beeld omvat inzichten in de materiaalstromen die gepaard gaan met nieuwbouw-, herstel en verbouw- en sloopwerkzaamheden van woningen en utiliteitsgebouwen. Aan de hand van de materiaalstromen is daarnaast de milieu-impact uitgedrukt in MKI in beeld gebracht en is gekeken naar het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Vragen die in deze studie centraal staan: Sluit de vraag naar materialen aan op het aanbod van materialen? Verschilt dit beeld per soort materiaal? In welke fase van de bouw (nieuwbouw, herstel en verbouw of sloop) en bij welke materialen zit de grootste milieu-impact in MKI? Zijn er materialen die veel massa hebben maar weinig milieu-impact? Wat is het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot in de woning- en utiliteitsbouw? En hoe is de verhouding gebouwgebonden- versus ingebed verbruik?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020

22.01.2020

Ondanks de commotie rond stikstof en PFAS is de bouwproductie in 2019 stevig gegroeid. Ook de werkgelegenheid nam opnieuw krachtig toe. De tekenen dat aan deze groei nu een einde gaat komen zijn het afgelopen jaar echter ook steeds sterker geworden. De vergunningverlening bij de woningbouw is sterk teruggelopen en ook in de utiliteitssector is het vergunningenvolume vorig jaar gedaald. De infrasector wordt geconfronteerd met de gevolgen van zowel de stikstofproblemen als de problemen met PFAS. Hoe werken deze ontwikkelingen nu door in de komende jaren? Wat zijn hier de autonome ontwikkelingen en welke bijzondere rol spelen stikstof en PFAS? Wat zijn de gevolgen op de korte termijn en op langere termijn? Hoe ziet het beeld eruit voor de woningbouw, de utiliteitsbouw en de infrasector? Waar vallen komend jaar de klappen en welke bouwactiviteiten kunnen blijven groeien? Gaat de schaarste op de bouwarbeidsmarkt verdwijnen of moeten we rekening houden met toenemende verschillen bij onderdelen van de bouwarbeidsmarkt?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020’.

Gedrukte publicatie: €75,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2018-2019

13.12.2019

‘Bouw in beeld’ geeft inzicht in de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2018-2019 hebben ruim 2.200 respondenten meegewerkt. Een selectie van vijf onderwerpen komt aan bod in ‘Bouw in beeld 2018-2019’.

De rapportage dit jaar schetst een algemeen beeld van het personeelsbestand in de sector en gaat daarnaast specifiek in op het in- en uitstromend personeel. Hoe ziet de leeftijdsverdeling van het personeel eruit? Welke werk- en studieachtergrond heeft het personeel? Wat zijn de beweegredenen om in de bouwsector te gaan werken of de sector te verlaten? En op welke manieren spelen werkgevers hierop in?

Een ander belangrijk onderwerp is de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De werkomstandigheden in de bouw zijn relatief zwaar, met gevolgen voor de vitaliteit van werknemers. Hoe groot is het aandeel werknemers dat (te) zwaar wordt belast? In welke mate verwachten werknemers op fysiek en mentaal vlak door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd? Zijn werknemers van plan eerder met pensioen te gaan? En welke maatregelen hanteren werkgevers ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Tot slot komen in deze rapportage ook ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en werktevredenheid aan bod. Zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd? En hoe beoordelen werknemers hun werktevredenheid en werkzekerheid over de jaren?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Projectenkalender Waterschapsmarkt

12.12.2019

De waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw hebben het initiatief genomen om een Projectenkalender Waterschapsmarkt op te zetten. Het EIB heeft in opdracht van deze partijen een inventarisatie gemaakt van de projecten die de waterschappen nu in voorbereiding of aanbesteding hebben. De 21 waterschappen hebben in totaal 750 projecten aangeleverd met onder meer een projectomschrijving, de beoogde contractvorm en de verwachte periode van uitvoering. Deze projectenkalender geeft meerjarig zicht op continuïteit en draagt bij aan de juiste match van vraag en aanbod op de markt. Het streven is om de kalender jaarlijks te actualiseren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 15
pgroot@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023

20.11.2019

De bouw heeft vijf jaar van hoge productiegroei achter de rug. De werkgelegenheid volgde met enige vertraging, maar heeft de laatste jaren ook een sterke dynamiek vertoond. Heeft de bouw deze krachtige dynamiek kunnen vasthouden in 2019? Loopt de spanning daarbij nog steeds op of zijn er signalen dat de bouwarbeidsmarkt snel gaat afkoelen?

In de loop van het jaar is de bouw opgeschrikt door de stikstofproblemen. Zijn deze problemen al zichtbaar bij de vergunningverlening die in de eerste helft van het jaar al onder druk stond? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de vraag naar arbeid in de komende jaren? Zet de flexibilisering nog door? Hoe groot is de instroom vanuit de opleidingen? Zal het aantal buitenlandse werknemers blijven toenemen en kan de bouw nog terrein winnen op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere sectoren die extra arbeid nodig hebben?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan de vereiste vaardigheden van werknemers in de bouw in relatie tot trends als verduurzaming, standaardisering en digitalisering. In hoeverre hebben deze trends bij bouwbedrijven in de afgelopen drie jaar een rol gespeeld en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Beschikken de huidige werknemers over deze vaardigheden? En hoe zorgen bedrijven ervoor dat zij over voldoende personeel met de juiste vaardigheden beschikken?

Een ander bijzonder onderwerp betreft de inkomenszekerheid van zelfstandigen. Zzp’ers zijn niet wettelijk of collectief verzekerd tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. Welk deel van de zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoe verhouden de uitkeringen zich ten opzichte van het huidig loon? Hoe hoog zijn de premies? Welk effect heeft een verplichte verzekering op de premies? Hoe bouwen zzp’ers pensioenvermogen op en hoe groot is de groep zzp’ers die onvoldoende vermogen opbouwt?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:1 2 3 4Volgende >Laatste >
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn