Het EIB analyseert de ontwikkelingen op de totale woningmarkt en bekijkt zowel de ontwikkeling van de vraag als van het aanbod. Hierbij worden ook prognoses en verkenningen opgesteld voor de woningmarkt, op korte en lange termijn en zowel nationaal als regionaal.

Het EIB speelt ook een belangrijke rol in beleidsdiscussies over de woningmarkt. Met analyses en het doorrekenen van effecten van beleidsmaatregelen op de woningmarkt dragen wij bij aan deze discussies, bijvoorbeeld rond de fiscale behandeling van het eigen woningbezit, de inrichting van de sociale huursector en de verhuurderheffing, de betaalbaarheid van wonen en vraagstukken rond regionale plancapaciteit en woningvraag. Gedegen kennis van grondexploitaties en financiële en maatschappelijke waardebepaling wordt bijvoorbeeld ingezet om scenario’s rond woningbouwprogrammering, zowel binnenstedelijk als regionaal, te analyseren.

Recente voorbeelden van uitgevoerd onderzoek naar de woningmarkt zijn analyses van de plancapaciteit en de woningvraag in Noord-Holland en Overijssel, het in kaart brengen van de effecten van verschillende beleidsmaatregelen uit het Regeerakkoord met betrekking tot de woningmarkt en het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amsterdam om een groter middensegment in de huursector te ontwikkelen.