Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse. Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het EIB onderzoek voor marktpartijen en overheid. Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze beantwoordt het EIB economische en sociale vraagstukken over de bouw en gebouwde omgeving.

Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder. Met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken.

Bouwbedrijven, werknemers- en brancheorganisaties, toeleveringsbedrijven, dienstverleners in de bouw, projectontwikkelaars, woningcorporaties, financiële instellingen, kenniscentra voor beroepsonderwijs en gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden bouwen op de cijfermatige inzichten van het EIB.

Een meer gedetailleerd verslag van onze activiteiten en resultaat over het afgelopen boekjaar kunt u nalezen in bijgevoegd jaarverslag.

Belangrijk voor het EIB is dat wij ons werk onpartijdig kunnen verrichten, waarbij de kwaliteit van de analyses maatgevend is. Tegen deze achtergrond zijn in 2021 door een onafhankelijke visitatiecommissie onze werkwijze en resultaten tegen het licht gehouden. Geconcludeerd is dat kennis van zaken, scherpte en onafhankelijkheid kwalificaties zijn die aan het werk van het EIB kunnen worden verbonden. Bijgevoegd treft u het volledige rapport van de visitatiecommissie aan.