Met het tekenen van het Energieakkoord en het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2018 zijn belangrijke stappen gezet richting het verduurzamen van de Nederlandse economie. De gebouwde omgeving is een van de domeinen die hieraan een betekenisvolle bijdrage moet leveren. Hiertoe zijn onder meer doelen gesteld rond de productie van hernieuwbare energie en energieneutraliteit/-besparing in de gebouwde omgeving. Het EIB heeft in dit kader verschillende analyses uitgevoerd naar de doorwerking en effecten van het Energieakkoord op de gebouwde omgeving, de Stroomversnelling, de verplichtstelling van een energielabel voor kantoren en naar de maatschappelijke kosten en baten van verduurzamingsinitiatieven.

Ook de komende jaren zal op dit terrein veel gebeuren. EIB onderzoek zal zich hierbij richten op het in kaart brengen van de effecten van duurzaamheidsbeleid op de sector en op de doorwerking hiervan op benodigde private en publieke investeringen en op innovatie, productie, energiebesparing en werkgelegenheid. Binnen duurzaamheidsvraagstukken is de circulaire economie een belangrijk nieuw thema voor de sector. De bouw gebruikt veel grondstoffen en materialen en ook bij sloop en demontage komen veel materialen vrij. Wat betekent de circulaire economie voor verschillende partijen in de bouw? Welke knelpunten spelen er? Wat zijn de effecten van een transitie naar een meer circulaire werkwijze? En welke prikkels spelen hierbij een rol? EIB onderzoek richt zich op het in beeld brengen van dit type vraagstukken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van maatschappelijke kosten-/baten- en beleidsstudies, knelpuntenanalyses en marktverkenningsstudies.

Jelger Arnoldussen
Senior Onderzoeker
020 205 1617
jarnoldussen@eib.nl