In de komende jaren staat Nederland voor omvangrijke opgaven op het gebied van de infrastructuur. Toenemende mobiliteit, klimaatverandering, veroudering van de bestaande infrastructuur en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vragen grote investeringen van het Rijk, decentrale overheden en bedrijven. De opgaven zullen moeten worden gerealiseerd binnen voorwaarden van budgetten, aanbestedingsregels en maatschappelijke eisen rond duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen. Innovatie vervult hierbij een belangrijke rol om de opgave te kunnen realiseren.

Het beleid van de verschillende partijen op de inframarkt is belangrijk voor onze analyses. In opdracht van bedrijfstakorganisaties en opdrachtgevers brengt het EIB in beeld hoe de marktvolumes zich op de verschillende deelmarkten (wegen, spoorwegen, waterwegen, ondergrondse infrastructuur) ontwikkelen. Ook doen we onderzoek naar de trends in de rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, bijvoorbeeld hoe de wijze van aanbesteding en de toepassing van verschillende contractvormen innovatie kan prikkelen. Van belang is de ontwikkeling naar meer kwaliteit bij aanbestedingen, waarbij voor overheden en marktpartijen een goede match van vraag en aanbod ontstaat. Voor opdrachtgevende partijen in de infra (Rijkswaterstaat, waterschappen, ProRail) voeren wij onderzoek uit naar effecten van de uitvoering van concrete programma’s en projecten op de kosten, de maatschappelijke hinder en de sectorcapaciteit.

Paul Groot
Senior Onderzoeker
020 205 1615
pgroot@eib.nl