Verkenning onderwijsvastgoed

Categorieën: ,

Beschrijving

15.07.2020

Het onderwijsvastgoed vraagt in de komende jaren grote inspanningen om de energieprestaties en het binnenklimaat te verbeteren. Bij het onderwijsvastgoed zijn veel partijen betrokken, zoals schoolbesturen, gemeenten, ministeries en marktpartijen. Er is echter een gebrek aan actie om tot kwaliteitsverbeteringen te komen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het EIB in beeld gebracht welke knelpunten zich in de praktijk voordoen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Het onderzoek heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Aan de hand van een mix van praktijkvoorbeelden geven we inzicht in succesfactoren en valkuilen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsvastgoed.

In hoeverre kunnen de ambities met onder meer de energieprestaties en het binnenklimaat worden gerealiseerd en hoe verhouden deze zich tot de beschikbare budgetten? Hoe kunnen optimale beslissingen over investeringen en onderhoud worden genomen in de situatie dat financiële stromen niet altijd op elkaar zijn afgestemd? Welke veranderingen zijn nodig in de gefragmenteerde institutionele structuur zodat een betere samenwerking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de markt? Hoe kan met innovatiegerichte aanbestedingen de kwaliteit van het onderwijsvastgoed worden verbeterd?

De minister van OCW heeft het rapport op 9 juli 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.