Versnelling infrastructuurprojecten

27.05.2020

In opdracht van Bouwend Nederland heeft het EIB een eerste inventarisatie gemaakt van kansen om infrastructuurprojecten versneld uit te voeren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Projectenkalender Waterschapsmarkt

12.12.2019

De waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw hebben het initiatief genomen om een Projectenkalender Waterschapsmarkt op te zetten. Het EIB heeft in opdracht van deze partijen een inventarisatie gemaakt van de projecten die de waterschappen nu in voorbereiding of aanbesteding hebben. De 21 waterschappen hebben in totaal 750 projecten aangeleverd met onder meer een projectomschrijving, de beoogde contractvorm en de verwachte periode van uitvoering. Deze projectenkalender geeft meerjarig zicht op continuïteit en draagt bij aan de juiste match van vraag en aanbod op de markt. Het streven is om de kalender jaarlijks te actualiseren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 15
pgroot@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infra

12.07.2019

Het EIB heeft in opdracht van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in beeld gebracht en de kosten die dit jaarlijks met zich meebrengt voor de sector. We hebben geanalyseerd welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Hoe hoog is het verzuim bij verschillende beroepen en leeftijdsklassen in de sector? Hoe verhoudt het verzuim bij de ondergrondse netwerken zich tot dat in andere sectoren? Welke specifieke maatregelen nemen bedrijven om de uitval van oudere werknemers te beperken? Hoe effectief zijn deze maatregelen? Welke rol spelen opdrachtgevers bij het verbeteren van de inzetbaarheid?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infrastructuur; kosten van uitval en kansen voor beleid’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020 – 205 1600

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2019

01.05.2019

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Wat is het effect van het Regeerakkoord? Hoe zijn de infrastructuurbudgetten tot 2023 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking tot de planning van vorig jaar? In hoeverre zijn de omvangrijke maatschappelijke opgaven al vertaald naar de gereserveerde budgetten?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de funderingsmarkt

15.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) de trends op de funderingsmarkt in beeld gebracht. Het onderzoek gaat in op de vraag naar funderingswerken in de komende jaren, en de gevolgen daarvan voor de personeelsbehoefte. Welke gevolgen heeft de sterke groei op de bouwmarkt voor de funderingsmarkt? Welke rol hebben funderingsbedrijven in het bouwproces? Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen op de markt? Welke mogelijkheden hebben de funderingsbedrijven voor innovatie?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Trends op de funderingsmarkt; marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2022’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Contactpersoon: Paul Groot

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2017

14.03.2017

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Hoe zijn deze tot 2021 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar? Hoe verhouden de budgetten zich tot de opgaven op de langere termijn?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017

26.01.2017

De bouw maakt sinds 2015 een krachtige productiegroei door en is nu de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie. Met name de woningbouw heeft zich spectaculair ontwikkeld met enkele tientallen procenten groei. Kan de sterke groei van de woningbouw in de komende jaren worden vastgehouden? De stevige onderliggende woningvraag wijst in deze richting, maar hoe zit het met de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties en kunnen restricties op de arbeidsmarkt de groei vertragen? Vertaalt de economische groei en toenemende dynamiek op de vastgoedmarkt zich in een sterkere groei van de utiliteitsbouw of zorgt de nog altijd hoge leegstand voor een rem op de groei?

Ook voor de infrasector liggen er grote uitdagingen. Wat zijn de gevolgen van de toenemende aandacht voor bereikbaarheid voor de investeringen in wegen en railinfrastructuur? En wat betekenen de opgaven op het gebied van waterveiligheid voor de inframarkt?

De bouwwerkgelegenheid neemt sinds 2015 ook weer toe. We zien een groeiend arbeidsvolume bij zelfstandigen en uitzendkrachten, maar de werkgelegenheid van werknemers blijft tot nu toe hier bij achter. Zal 2017 een kentering laten zien en durven bouwbedrijven weer op grotere schaal werknemers in vaste dienst aan te nemen? Wat zijn nu de vooruitzichten voor de totale werkgelegenheid in de komende jaren en om wat voor soort banen gaat het?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Investeren in de infrastructuur

02.12.2016

In de komende decennia zijn er grote opgaven voor de infrastructuur. In totaal is in de periode tot 2030 € 250 miljard nodig voor rijkswegen, spoorwegen, gemeentelijke infrastructuur, waterveiligheid en ondergrondse infrastructuur. Door de toenemende mobiliteit nemen de knelpunten in de infrastructuur in de komende jaren verder toe. Daarnaast wordt reconstructie en vervanging van de bestaande infrastructuur belangrijker. In het rapport wordt aangegeven wat deze ontwikkelingen betekenen voor de budgetten voor infrastructuur. Naast de infrastructuuropgaven gaat het rapport ook in op enkele majeure ontwikkelingen die op de langere termijn impact zullen hebben op de vraag naar infrastructuur, zoals de zelfrijdende auto en de elektrische auto.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020-205 1600
pgroot@eib.nl

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends waterbouw tot 2025

20.11.2016

De waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw willen de komende jaren meer samenwerken om de grote uitdagingen op de markt aan te gaan. Hiervoor hebben deze partijen gezamenlijk een marktvisie geformuleerd, gericht op dialoog, innovatie en kwaliteit. Het EIB heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma in beeld gebracht welke trends en uitdagingen in de komende jaren van belang zijn. Hoe zullen de investeringen van de opdrachtgevers in de waterbouw zich ontwikkelen? Hoe wordt de nieuwe manier van samenwerken uitgewerkt in de aanbesteding van projecten? Op welke wijze kunnen innovaties in de sector worden gestimuleerd? Hoe ontwikkelen de bedrijven in de waterbouw zich en hoeveel personeel is de komende jaren nodig?

Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Trends waterbouw tot 2025; maatschappelijke opgaven en uitdagingen voor waterschappen en marktpartijen’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Evaluatie marktvisie waterschappen

01.07.2016

Meer aandacht nodig voor risicomanagement en contractvorming in de waterbouw

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Evaluatie marktvisie waterschappen; ervaringen tot nu toe en bouwstenen voor vernieuwing’ van het Economisch instituut voor de bouw (EIB). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureau HWBP.

Verder is uit het onderzoek gekomen dat de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De nieuwe marktbenadering van de waterschappen uit 2014 heeft vroegtijdige betrokkenheid van de marktpartijen mogelijk gemaakt, er is meer ruimte gekomen voor innovaties en de toepassing van nieuwe contractvormen is sterk toegenomen. De nieuwe marktbenadering zal nog wel meer doorwerking moeten krijgen bij planvorming en bij beheer van de waterinfrastructuur. Bij uitvoeringsprojecten kan de contractering nog worden verbeterd door een bredere inventarisatie van risico’s en kansen en een betere toepassing van kwaliteitscriteria bij EMVI-aanbestedingen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020-205 1600

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016

27.01.2016

De bouwsector heeft in 2015 een krachtige groei doorgemaakt. De woningbouw vormde de motor van het herstel, waarbij de investeringen spectaculair zijn toegenomen. Hoe lang kan de woningbouw dit hoge groeitempo echter nog vasthouden en zet het herstel op de woningmarkt geleidelijk ook door in meer landelijke gebieden of concentreert de groei zich vooral in sterke steden?

Hoe staat het met de transformatie van leegstaand vastgoed en welke implicaties heeft dit voor de bouwactiviteiten in kantoren en winkels in de komende jaren? En, zijn de vooruitzichten voor de infrasector inmiddels verbeterd nu de economie meer op gang komt en de grondbedrijven financieel herstel realiseren?

In het licht van de hoge productiegroei is de werkgelegenheidsontwikkeling tot nu toe tegenvallend geweest. Heeft dit te maken met registratie-effecten bij zelfstandigen of is de productiviteitsontwikkeling krachtiger dan gedacht? Wat zijn nu de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in de komende jaren en om wat voor soort banen gaat het?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2016

20.11.2015

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel wat betreft verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Hoe zijn deze tot 2020 verdeeld over investeringen en onderhoud? Welke regionale ontwikkelingen doen zich voor? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Investeren in Nederland

12.06.2015

Welke ontwikkelingen kunnen zich voltrekken rond de bouw en de gebouwde omgeving in Nederland in de komende decennia? Zijn er nog belangrijke groeimarkten aan te wijzen waar substantiële uitbreidingsinvesteringen aan de orde zijn? Waar dreigt leegstand en hoe zit het met de vervanging van gebouwen en infrastructuur? In hoeverre gaan regionale ontwikkelingen in ons land daarbij uiteen lopen? Hoe komen we de crisis uit richting nieuwe lange termijnpaden? Welke beleidsimplicaties volgen hieruit voor de ruimtelijke ordening, voor de transformatie van bestaande gebouwen en transities van gebieden? En, hoe zit het met vraagstukken rond wonen en zorg, duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen?

Dit zijn slechts enkele van de vragen die in de studie ‘Investeren in Nederland’ aan bod komen. Investeren in Nederland is een scenariostudie die zich richt op de periode 2010-2040 en schetst kwantitatieve beelden voor de steekjaren 2020, 2030, 2040. Afgelopen twee jaar heeft het Economisch Instituut voor de Bouw met steun van Aedes, Bouwend Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan de scenariostudie ‘Investeren in Nederland’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €75,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015

29.01.2015

In 2014 heeft de bouwproductie zich gestabiliseerd. De meeste onderdelen van de bouw lieten een lichte groei zien, alleen de woningbouwproductie is verder teruggelopen. De condities op de woningmarkt zijn inmiddels sterk verbeterd.
Dit wijst op herstel in de nabije toekomst. Hoe dynamisch zal het herstel van de woningbouw in 2015 en de jaren daarna zijn? Gooien de recente ontwikkelingen rond de Nibud-normen en aangescherpte leenregels roet in het eten? En blijft de uitbreiding van de woningvoorraad nog steeds achter bij de huishoudensgroei?
Kan de utiliteitsbouw de komende jaren groei realiseren, ondanks onderbenutting en leegstand in delen van de marktsector? En in welke mate profiteert de grond-, water- en wegenbouw van de groei in de nieuwbouw van woningen, economisch herstel en toenemende investeringen in waterveiligheid?
In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de bouw sterk gedaald. Sinds 2009 zijn bij de werknemers 85.000 arbeidsjaren verloren gegaan. Wordt de neergaande lijn op de bouwarbeidsmarkt in 2015 eindelijk omgebogen? En wat is het perspectief voor de tijdens de crisis werkloos geraakte bouwwerknemers?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn