Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Private kwaliteitsborging: lessen uit het buitenland

Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet tot slechtere bouwwerken. De
in Nederland voorgenomen verruiming van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de
internationale praktijk. Andere landen sturen vooral op functionele eisen en
deskundigheidseisen van de betrokken partijen, terwijl Nederland ook sterk stuurt via
regelgeving en procedures. Bij de toekomstige evaluatie van het Nederlands stelsel is het goed
om te kijken of er inderdaad sprake is van overregulering en welke verbeterstappen op grond
van ervaringsfeiten zijn door te voeren.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging; Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Koopwoningen: zeer betaalbaar, maar nauwelijks meer te financieren

De betaalbaarheid van koopwoningen is zeer gunstig en in de afgelopen jaren ook sterk verbeterd. Door de gedaalde rente zijn de woonlasten voor kopers zelfs in drukgebieden zeer gunstig. De financierbaarheid van de koopwoning staat echter van alle kanten onder druk. Met name de starters betalen de prijs van strenge inkomensnormen die geen rekening houden met normale loopbaanperspectieven en met de eis om steeds meer eigen geld te moeten investeren in de woning. De positie van de starter op de hypotheekmarkt is met eenvoudige maatregelen te verbeteren, maar deze komen niet of nauwelijks aan bod in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode, een verkenning van beleidsmaatregelen aan de hand van verkiezingsprogramma’s’.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn