Bouwstenen voor beweegbare bruggen

09.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de vervanging van bruggen in de komende jaren. Het onderzoek gaat in op de effecten van meer prefabricage, standaardisering en aanpasbaar bouwen en beheren. Welke voordelen zijn er te behalen in de bouw- en onderhoudskosten als meer standaardisatie wordt toegepast? Wat betekent meer prefabricage en standaardisatie voor de hinder bij de aanleg en het onderhoud van bruggen? Welke milieuvoordelen zijn er te behalen? Naast de kansen wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden voor toepassing van nieuwe werkwijzen. Welke mogelijkheden biedt een programmatische aanpak van de bruggenopgave? Wat betekenen de nieuwe werkwijzen voor de aanbesteding van deze projecten?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Macro-economische verkenning betonakkoord

02.03.2016

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van verschillende handelingsperspectieven voor de verduurzaming van de betonketen. De publieke en private partijen in de betonketen werken toe naar een Duurzaam Betonakkoord. De doelstelling van het akkoord is afspraken met bedrijven te maken over de invoering van instrumenten die hen ondersteunen en stimuleren om te investeren in technische maatregelen waarmee een substantiële reductie van CO2-emissies en meer hergebruik van beton en cement in de betonketen kan worden bereikt.

Wat zijn de vooruitzichten met betrekking tot vraag en productie voor de relevante markten? En hoe kunnen deze inzichten worden vertaald naar ontwikkelingen voor de betonmarkt? Hoe (bedrijfseconomisch) rendabel zijn de investeringen in de betonketen die leiden tot minder CO2 uitstoot en meer hergebruik van betongranulaat? Welke instrumenten zijn kansrijk om deze investeringen te stimuleren (bijv. fondsen, minimum eisen, innovatiesubsidies, verwijderingsbijdrage)?

Deze vragen staan centraal in de discussienotitie ‘Macro-economische verkenning betonakkoord’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

29.01.2016

Op verzoek van het Ministerie van BZK heeft het EIB een maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba) uitgevoerd van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging, waarbij de toetsing en het toezicht op naleving van het Bouwbesluit niet langer door de gemeente, maar door private kwaliteitsborgers wordt uitgevoerd. Verder wordt de categorie bouwbesluittoetsvrije bouwwerken verruimd voor kleine bouwwerken met een laag risico en wordt de positie van de bouwconsument verbeterd door een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn de kosten en baten van het nieuwe stelsel? Wie realiseert de voordelen en bij wie slaan de kosten neer? Wordt de positie van de bouwconsument duidelijk versterkt? En welke aangrijpingspunten zijn er om tot een zo efficiënt mogelijke vormgeving te komen?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hiernaast wordt in de studie apart ingegaan op de maatschappelijke effecten van de invoering van een (succesvol) benchmarkingsysteem.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

MKBA Zeeuws-Vlaanderen

23.10.2013

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen krijgen te maken met een krimpende en sterk veranderende samenstelling van de bevolking. Dit stelt de regio voor belangrijke uitdagingen. In deze studie worden de belangrijkste gevolgen voor de woningmarkt, voorzieningen en de werkgelegenheid in beeld gebracht.

Vragen die centraal staan zijn onder andere: Wat is de verwachte bevolkingsontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen tot 2040? In welke segmenten van de woningmarkt concentreert de leegstand zich bij krimp? Wat zijn de gevolgen van leegstand voor de leefbaarheid? Wat zijn de kosten van het slopen van overtollige woningen en hoe verhouden deze zich tot de maatschappelijke baten? Welke ruimte is er nog voor nieuwbouw? Wat zijn de effecten van de krimp op de bereikbaarheid van voorzieningen? Wat betekent de afname van het aantal jongeren voor het voortbestaan van scholen en sportaccommodaties op het platteland? Is er ruimte voor extra detailhandel? Hoe kan de groeiende zorgvraag optimaal geaccommodeerd worden? Hoe kan werkgelegenheid in de regio behouden blijven? Welke acties moeten door welke partijen worden ondernomen?

De studie ‘MKBA Zeeuws-Vlaanderen’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en de Provincie Zeeland.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn