De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed

30.05.2019

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil met een brede waardebenadering invulling geven aan de nationale opgaven uit het regeerakkoord, zoals de klimaat- en energietransitie, circulaire economie, woningbouw en sociaaleconomische thema’s. Binnen deze benadering worden financiële en bredere maatschappelijke effecten zo optimaal mogelijk in de afweging betrokken en wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de regio’s en waar mogelijk ook met marktpartijen. Hiertoe ontwikkelt het RVB een Regionaal Ontwikkelprogramma en als eerste stap hierin zijn acht concrete projecten opgenomen. In opdracht van het RVB heeft het EIB deze acht regionale projecten aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderzocht. De volgende vragen staan hierbij centraal:
Welke lessen naar de toekomst kunnen getrokken worden? Waar zijn maatschappelijke waarden voornamelijk te realiseren? En welke inzet (financieel/anderszins) hangt hiermee samen?

Van de conclusie en aanbevelingen van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Stalbrandpreventie

16.01.2019

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek gedaan naar de preventie van stalbranden. Hierbij is er gekeken naar de kosteneffectiviteit, uitvoering en handhaafbaarheid van brandpreventie maatregelen voor bestaande stallen.

Het aantal stalbranden met dierlijke slachtoffers in Nederland is beperkt, echter het aantal dierlijke slachtoffers per stalbrand is groot. In de afgelopen jaren is het aantal dierlijke slachtoffers onder pluimvee en varkens sterk toegenomen.

In deze studie is de kosteneffectiviteit van vijf preventieve en zes schade beperkende maatregelen geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de maatregelen het aantal dierlijke slachtoffers verminderen en welke financiële kosten (maatregelen) en opbrengsten (vermeden schade) hiermee gemoeid zijn. Op deze wijze wordt inzicht geboden welke maatregelen per saldo relatief weinig kosten om een dierlijk slachtoffer te voorkomen en welke maatregelen relatief duur zijn. Vervolgens is er gekeken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregel.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwstenen voor beweegbare bruggen

09.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de vervanging van bruggen in de komende jaren. Het onderzoek gaat in op de effecten van meer prefabricage, standaardisering en aanpasbaar bouwen en beheren. Welke voordelen zijn er te behalen in de bouw- en onderhoudskosten als meer standaardisatie wordt toegepast? Wat betekent meer prefabricage en standaardisatie voor de hinder bij de aanleg en het onderhoud van bruggen? Welke milieuvoordelen zijn er te behalen? Naast de kansen wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden voor toepassing van nieuwe werkwijzen. Welke mogelijkheden biedt een programmatische aanpak van de bruggenopgave? Wat betekenen de nieuwe werkwijzen voor de aanbesteding van deze projecten?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Macro-economische verkenning betonakkoord

02.03.2016

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de maatschappelijke kosten en baten geanalyseerd van verschillende handelingsperspectieven voor de verduurzaming van de betonketen. De publieke en private partijen in de betonketen werken toe naar een Duurzaam Betonakkoord. De doelstelling van het akkoord is afspraken met bedrijven te maken over de invoering van instrumenten die hen ondersteunen en stimuleren om te investeren in technische maatregelen waarmee een substantiële reductie van CO2-emissies en meer hergebruik van beton en cement in de betonketen kan worden bereikt.

Wat zijn de vooruitzichten met betrekking tot vraag en productie voor de relevante markten? En hoe kunnen deze inzichten worden vertaald naar ontwikkelingen voor de betonmarkt? Hoe (bedrijfseconomisch) rendabel zijn de investeringen in de betonketen die leiden tot minder CO2 uitstoot en meer hergebruik van betongranulaat? Welke instrumenten zijn kansrijk om deze investeringen te stimuleren (bijv. fondsen, minimum eisen, innovatiesubsidies, verwijderingsbijdrage)?

Deze vragen staan centraal in de discussienotitie ‘Macro-economische verkenning betonakkoord’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

29.01.2016

Op verzoek van het Ministerie van BZK heeft het EIB een maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba) uitgevoerd van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging, waarbij de toetsing en het toezicht op naleving van het Bouwbesluit niet langer door de gemeente, maar door private kwaliteitsborgers wordt uitgevoerd. Verder wordt de categorie bouwbesluittoetsvrije bouwwerken verruimd voor kleine bouwwerken met een laag risico en wordt de positie van de bouwconsument verbeterd door een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn de kosten en baten van het nieuwe stelsel? Wie realiseert de voordelen en bij wie slaan de kosten neer? Wordt de positie van de bouwconsument duidelijk versterkt? En welke aangrijpingspunten zijn er om tot een zo efficiënt mogelijke vormgeving te komen?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hiernaast wordt in de studie apart ingegaan op de maatschappelijke effecten van de invoering van een (succesvol) benchmarkingsysteem.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn