Monitoring Bouwagenda

Beschrijving

De Bouwagenda is ruim vier jaar operationeel geweest en beoogde diverse opgaven op het terrein van verduurzaming, circulariteit en productiviteit te versnellen en op te schalen. Het EIB is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties te monitoren. Hiertoe is in de zomer van 2020 een tussenmeting gepubliceerd waarin de voortgang van de Bouwagenda in de periode 2017 tot en met 2019 is beschouwd. De voorliggende rapportage betreft de eindmeting, waarbij is gefocust op het monitoren van de openstaande acties uit de tussenmeting en de nalatenschap van de Bouwagenda.

In de zomer van 2019 besloot de Bouwagenda om in de resterende looptijd de focus te richten op drie roadmaps en één thema, waar volgens de Bouwagenda nog verschillende opgaven lagen. Het gaat hierbij om de roadmaps Bruggen en sluizen, Gereguleerde woningvoorraad, Particuliere woningvoorraad en het thema Aanbesteden. Zo is in het laatste jaar van de Bouwagenda ingezet op een pilot omtrent het gebundeld aanbesteden van civiele kunstwerken, de doorontwikkeling van de Nota Kapitaalgoederen, de Renovatieversneller en ontzorging van woningeigenaren.

Het EIB heeft de nalatenschap van de Bouwagenda in vier categorieën verdeeld: het inzichtelijk maken van de opgave, het stimuleren van nieuwe manieren van samenwerken in de sector en het agenderen van duurzaamheid, circulariteit, schaalsprongen en innovatie in de sector. Als laatste is er nog een categorie waar de Bouwagenda voornamelijk is aangehaakt bij bestaande initiatieven. De nalatenschap van ruim vier jaar Bouwagenda en de ontwikkelingen binnen de roadmaps en thema’s zijn uiteengezet in dit rapport.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.