Ruimte voor economische activiteit tot 2030

Beschrijving

27.09.2019

Voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) hebben EIB/BCI een verkenning opgesteld voor de toekomstige ruimtevraag naar bedrijventerreinen en kantoren. Eerst zijn een gunstig en een behoedzaam scenario opgesteld voor de ontwikkeling van de economische activiteit van 18 bedrijfstakken. Hiervoor zijn op basis van historische ontwikkelingen per bedrijfstak modelvergelijkingen opgesteld die de structurele economische ontwikkelingen verklaren. Per bedrijfstak is de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid tot 2030 in kaart gebracht. Vervolgens is voor deze bedrijfstakken het ruimtegebruik naar formele bedrijventerreinen en kantoren voor de periode 2018-2030 berekend.

Welke bedrijfstakken zijn vooral gevoelig voor de ontwikkeling van de internationale handel en welke bedrijfstakken volgen meer de nationale economische ontwikkeling? Zijn er bedrijfstakken die in de komende jaren sterk blijven doorgroeien en in welke bedrijfstakken zal eerder sprake zijn van gematigde groei of zelfs krimp? Wat hebben technologische ontwikkeling en verduurzaming voor invloed op de ontwikkeling van de verschillende bedrijfstakken? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het verleden? Lopen de ontwikkelingen tussen de vier landsdelen uiteen? Hoe ontwikkelt de arbeidsproductiviteit zich in de afzonderlijke bedrijfstakken en waar vindt de sterkste werkgelegenheidsgroei plaats? Wat leveren de toekomstige economische activiteiten van de afzonderlijke bedrijfstakken op voor de vraag naar bedrijventerreinen en kantoorruimte? Zijn er regionale verschillen en waardoor worden deze verklaard?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’, welke in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.