Pagina’s:< Eerste 12

Circulaire Projecten in de Praktijk

01.12.2015

Het circulair/C2C/duurzaam bouwen is nog geen gemeengoed in de bouwsector. Toch worden er al interessante projecten gerealiseerd die zijn geïnspireerd door het circulaire/C2C gedachtengoed. Om een beeld te krijgen van welke obstakels circulaire projecten in de bouw op dit moment ondervinden en welke lessen er geleerd kunnen worden, is een aantal projecten aan de hand van de door ons aangebrachte classificatie (typologieën) onderzocht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2016

20.11.2015

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel wat betreft verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Hoe zijn deze tot 2020 verdeeld over investeringen en onderhoud? Welke regionale ontwikkelingen doen zich voor? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2014

02.08.2015

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2014 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2014 op 5,0% uitgekomen. Daarmee blijft het verzuimpercentage op hetzelfde niveau als in 2013.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2014 uit op 6,4%. Ten opzichte van 2013 betekent dit een stijging van 0,3 procentpunt. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel bleef in 2014 met 2,7% op hetzelfde niveau als in 2013.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Werkloosheid in de bouw 2009-2011

24.07.2015

In de periode tussen 2008 en 2011 zijn 36.000 mensen vanuit de bouwnijverheid de werkloosheid ingestroomd. Welke groepen werden hierbij het zwaarst getroffen? Welke kansen hadden werklozen in de bouw om weer naar betaald werk uit te stromen? Vonden ouderen moeilijker een baan dan jongeren? Vond de werkhervatting vooral plaats binnen de bouw of werd het werk hervat in andere sectoren? En hoe ligt de werkhervattingskans in de bouw in vergelijking met die in anderen sectoren?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het EIB heeft verricht in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. Het onderzoek is verricht op basis van de door het CBS beschikbaar gestelde microdata over WW-uitkeringen en banen. Het rapport beschrijft de dynamiek van de in de periode 2009-2011 vanuit de bouwnijverheid in de WW ingestroomde werklozen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2011-2013

10.02.2015

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2011-2013.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2013

10.02.2015

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2013.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2015

21.11.2014

Het budget voor wegen-, water- en spoorprojecten neemt in 2015 met 2% toe naar € 7,25 miljard. De groei betreft vooral waterprojecten. Het wegenbudget neemt in 2015 en 2016 af als gevolg van eerder ingezette bezuinigingen. Na 2016 treedt hier herstel op, vooral voor aanlegprojecten. In die jaren neemt het budget voor waterprojecten, zowel op het gebied van waterveiligheid als vaarwegen, vrij sterk af. Ook het beheer en onderhoud van de verschillende typen infrastructuur komt na de recente impuls voor extra onderhoud op een lager niveau.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft gemaakt van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Paul Groot
t (020) 583 19 23
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2013-2014

16.10.2014

Hoe ervaren bedrijven, werknemers en zzp’ers actuele ontwikkelingen in hun branche? In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst. De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4.000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld.

Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan? Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp’ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht? Wat zijn werknemers en zzp’ers van plan te gaan doen? Zoeken naar meer zekerheid in een (andere) baan of wachten tot het weer beter gaat? Waarin verschillen werknemers en zzp’ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd, opleiding, werktijden, behoefte aan scholing, lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie?

Hoe beoordelen bedrijven, werknemers en zzp’ers de veiligheid van de werkomgeving? Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen? Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers; in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten? Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben? Levert dit problemen op?

Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen? Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten? Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen. Bedrijven, maar ook opdrachtgevers zelf, moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is. Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2013

13.08.2014

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2013 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2013 op 5,0% uitgekomen. In vergelijking met 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,1 procentpunt.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2013 uit op 6,1% uit. Ten opzichte van 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,2 procentpunt. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel steeg in 2013 met 0,1 procentpunt naar 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwconcerns in beeld 2012-2013

18.03.2014

De crisis in de bouw heeft zich, na een aanvankelijk herstel, in 2012 verder verscherpt. Ook in 2013 daalde de vraag substantieel en bleef herstel uit. De sector kreeg te maken met een recordaantal faillissementen en ook de financiële weerstand van veel grote bouwconcerns werd danig op de proef gesteld. Hoe doorstaan zij de crisis? Hoe staat het met hun financiële gezondheid? De tien grootste concerns zijn vergeleken, waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:< Eerste 12
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn