Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >

Monitoring Bouwagenda

26.08.2020

De Bouwagenda is ruim drie jaar operationeel, in een periode die wordt gekenmerkt door omvangrijke en diverse ontwikkelingen op het terrein van verduurzaming, circulaire economie, milieuvraagstukken (zoals PFAS en stikstofemissie) en de crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties onafhankelijk te monitoren. Het EIB heeft een tussenmeting uitgevoerd waarin de voortgang van de Bouwagenda in de periode 2017 tot en met 2019 is beschouwd.

Het onderzoek betreft monitoring van de voortgang van de Bouwagenda. Het EIB heeft de achtergrond van elk van de onderwerpen in de Roadmaps en Thema’s voorzien van feitelijke informatie en heeft daarnaast gekeken naar de voortgang van de doelen en acties. Vervolgens wordt in de vorm van aanbevelingen aandacht besteed aan kansrijke acties die gedurende de resterende looptijd nog binnen de lijnen van De Bouwagenda opgepakt zouden kunnen worden. Het EIB concludeert in haar tussenmeting dat de Bouwagenda in de loop van de tijd het vizier steeds nadrukkelijker heeft gericht op duurzaamheid en het realiseren van productiviteitswinsten. Instrumenten zoals de Startmotor, de Renovatieversneller, DigiGO, BTIC, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, MBO-Convenant en het Ontwerp en Bouwplatform zijn met name tegen deze achtergrond in het leven geroepen.

Voor de resterende looptijd van de Bouwagenda beveelt het EIB aan om deze en andere kansrijke bestaande instrumenten te versterken en in te zetten om het realiseren van de beoogde doelen van de Bouwagenda kracht bij te zetten. Volgens het EIB is het ook van belang dat snel concrete pilots van start gaan om daadwerkelijk de voorwaarden waarlangs de transitie naar een duurzame en circulaire economie ingericht kan worden. Buiten de Bouwagenda om zou met name de overheid goed moeten kijken naar de vormgeving van regelgeving op zowel milieukundig als bouwkundig gebied, het ruimtelijk beleid en meer aandacht voor de business case van bedrijven.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor bouwketen – voorjaar 2020

22.07.2020

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – Voorjaar 2020’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de Koninklijke Branchevereniging van Nederlandse Architecten, Koninklijke NLingenieurs, en Techniek Nederland.

Daarnaast zijn er extra vragen aan een deel van de bedrijven gesteld over belemmeringen in de bedrijfsvoering naar aanleiding van de problematiek rondom PAS en PFAS.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2020’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eerste ervaringsfeiten bouw tijdens corona

17.04.2020

Eerste ervaringsfeiten bouw tijdens corona

Onlangs heeft het EIB haar vooruitzichten in beeld gebracht voor de bouwsector na het uitbreken van de coronacrisis. Inmiddels is er inzicht in de eerste ervaringen van bedrijven, zelfstandigen en werknemers in de bouw tijdens het begin van de lockdown. Het EIB heeft hiertoe drie aparte enquêtes gehouden onder deze groepen. In totaal hebben 170 bedrijven met personeel, 170 zzp’ers en 1.400 werknemers hun ervaringen met ons gedeeld. In deze notitie beschrijven wij de belangrijkste resultaten.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2016-2018

31.03.2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2016-2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2018

31.03.2020

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor bouwketen – najaar 2019

13.03.2020

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2019’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cencobouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

De ‘Monitor bouwketen – najaar 2019’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid

24.09.2019

Dit onderzoek geeft een beeld van de samenhang tussen kosten, prijzen en winstgevendheid voor verschillende categorieën bouwbedrijven tijdens verschillende conjuncturele fasen. De volgende vragen worden beantwoord in de rapportage:

Hoe hebben de input- en outputprijzen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? En hoe heeft de winstgevendheid van de verschillende type bouwbedrijven, zoals b&u- en gww-bedrijven, zich ontwikkeld? Zijn er overeenkomsten te zien tussen de prijsontwikkelingen en de winstgevendheid van bedrijven? In welke mate is er sprake van conjunctuurgevoeligheid bij de verschillende type bedrijven in de bouwsector? Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de conjunctuurgevoeligheid van de bouwsector te beperken?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2019

04.07.2019

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cencobouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ is hier als PDF te downloaden.

Daarnaast heeft het EIB het conjunctuurverloop sinds de eerste Monitor bouwketen in beeld gebracht en vergeleken met de beschikbare statistische data. Zijn er verschillen in het conjunctuurverloop te zien tussen de verschillende schakels? In hoeverre komt de conjunctuurdata overeen met de statistische data? Antwoorden op deze en andere vragen zijn in dit PDF-rapport te vinden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2015-2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2015-2017

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2017.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2019

01.05.2019

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Wat is het effect van het Regeerakkoord? Hoe zijn de infrastructuurbudgetten tot 2023 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking tot de planning van vorig jaar? In hoeverre zijn de omvangrijke maatschappelijke opgaven al vertaald naar de gereserveerde budgetten?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – najaar 2018

20.12.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Daarnaast zijn er extra vragen gesteld aan de bedrijven over belemmeringen bij het aannemen van personeel, en hoe zij die belemmeringen het hoofd bieden. Ook is in het kader van het Klimaatakkoord aan de bedrijven gevraagd welke rol zij willen spelen om de doelstellingen voor de sector te behalen.

De ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2017

31.10.2018

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2017 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2017 op 4,2% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel daalde in 2017 tot 5,3%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,5%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2018

30.08.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Verder is de ondernemers in de bouwketen gevraagd of zij ooit hebben deelgenomen aan een circulaire uitvraag en welke ervaringen zij hierbij hadden. Is men tijdens een circulair project tegen knelpunten aangelopen, of niet? Welke verbeteringen zijn er nog mogelijk, en wat kan de overheid hierin betekenen? Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ geeft de antwoorden van de bedrijven op deze en andere vragen.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.

Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2017 – eerste halfjaar

29.05.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2017. Hoeveel uren werkten zzp’ers gemiddeld per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Hoe veranderde hun omzet en welke sector droeg het meest bij aan de omzet? En wat zijn de toekomstplannen van zzp’ers?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2014-2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2014-2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2016 – tweede halfjaar

30.03.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse rapportage over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De monitor betreft vragen over de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2016. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei en hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? En hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – najaar 2017

22.01.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2017’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marktmonitor Rijksvastgoedbedrijf 2017

18.12.2017

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd om
de in 2010 en 2014 uitgevoerde marktmonitor voor het RVB dit jaar opnieuw uit te voeren. De monitor heeft tot doel om het Rijksvastgoedbedrijf beter in staat te stellen onderbouwde keuzes te maken bij de invulling van het opdrachtgeverschap. De Marktmonitor Rijksvastgoedbedrijf 2017 verschaft inzicht in de actuele situatie van de bouwsector, met nadruk op de voor het RVB relevante deelsectoren (gww- en vastgoedmark). De betekenis van de sectorale ontwikkelingen voor de vormgeving van het opdrachtgeverschap van het RVB komen specifiek aan bod. De rapportage mondt uit in een aantal aanbevelingen om het opdrachtgeverschap te verbeteren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2016

29.09.2017

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2016 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2016 op 4,4% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel bleef in 2016 ongewijzigd op 5,5%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2016 – eerste halfjaar

30.06.2017

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ is de vijfde in een reeks van rapportages over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
De monitor wordt twee maal per jaar uitgebracht en bericht over het laatste afgelopen halfjaar. Dit rapport betreft het eerste halfjaar van 2016. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in het eerste halfjaar van 2016? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei? Hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? Hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Samira Errami
020-205 1600
serrami@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2017

29.06.2017

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2017’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2017

14.03.2017

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Hoe zijn deze tot 2021 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar? Hoe verhouden de budgetten zich tot de opgaven op de langere termijn?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2015-2016

30.12.2016

Bouw in beeld laat zien hoe werkgevers, werknemers en zzp’ers denken over actuele zaken in hun branche. Jaarlijks wordt hiervoor een enquête op het internet uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. Aan het onderzoek over 2015-2016 werkten zo’n 3.200 respondenten mee.

Deze aflevering van Bouw in beeld besteedt aandacht aan de personeelsvoorziening van bedrijven, de effecten van de Wet werk en zekerheid, de effecten van de Wet beoordeling arbeidsrelaties en de effecten van de Wet aanpak schijnconstructies.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de positie van gehandicapte werknemers, bij veilig en gezond werken, bij scholingsbehoefte en loopbaan, bij werkzekerheid en bij zzp’ers en hun opdrachtgevers.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – najaar 2016

13.12.2016

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2016’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2015 – tweede halfjaar

29.11.2016

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ is de vierde in een reeks van rapportages over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De monitor wordt twee maal per jaar uitgebracht en bericht over het laatste afgelopen halfjaar. In dit rapport gaat het om het tweede halfjaar van 2015. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in het tweede halfjaar van 2015? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei? Hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? Hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Samira Errami
020-205 1600
serrami@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2015

17.11.2016

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2015 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2015 op 4,5% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2015 uit op 5,5%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel bleef in 2015 steken op 2,9%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2016

14.07.2016

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2016’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2015 – eerste halfjaar

08.06.2016

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ is de derde in een reeks van rapportages over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De monitor wordt twee maal per jaar uitgebracht en bericht over het laatste afgelopen halfjaar. In dit rapport gaat het om het eerste halfjaar van 2015. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in het eerste halfjaar van 2015? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei? Hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? Hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn