Toekomstperspectieven sloopsector 2019

27.09.2019

Het EIB heeft in opdracht van Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) in beeld gebracht hoe de sloop- en asbestverwijderingsmarkt zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen in de komende jaren zijn te verwachten. De marktstudie 2019 is een actualisatie van eerder onderzoek uit 2014, waarin apart ingegaan wordt op de betekenis van circulariteit voor de sloopbedrijven.

Hoe heeft de sloop- en asbestverwijderingssector zich in de periode 2013-2018 ontwikkeld? Wat zijn de vooruitzichten voor de periode 2019-2023? Zijn er verschillen tussen de verschillende onderdelen van de sloop- en asbestverwijderingssector en welke rol speelt beleid rond asbestdaken hierbij? Wat gaat circulariteit in de toekomst voor de sloopsector betekenen en zijn hier snelle veranderingen te verwachten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Toekomstperspectieven sloopsector 2019 – ontwikkelingen en vooruitzichten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends en ontwikkelingen in de afbouw

04.04.2019

De afbouwsector is zwaar getroffen tijdens de crisis, maar veert inmiddels weer sterk op.

Kan de afbouwsector de sterke groei de komende jaren blijven vasthouden? Zijn er belangrijke verschillen tussen de deelsectoren van de afbouw te verwachten? Kan er nog voldoende arbeid worden gemobiliseerd? En zet de trend richting steeds meer flexibilisering nog verder door? Welke rol speelt duurzaamheid en circulariteit daarbij en wat betekent dit voor de relatie met opdrachtgevers en strategische partners?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouw 2018-2023’, die in opdracht van de CAO-partijen Afbouw is uitgevoerd.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde aannemerij en afbouw

17.04.2018

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de bouw en in het bijzonder de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

Hoeveel nieuwe arbeidskrachten zijn hiervoor nodig? Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

23.03.2018

Het GA-platform Restauratie vertegenwoordigt gespecialiseerde restauratiebedrijven uit elf branches: erfgoedhoveniers, glazeniers, smeden, leidekkers, metselaars, molenmakers, rietdekkers, schilders, steenhouwers, timmerbedrijven en voegers. In deze studie worden de karakteristieken en belemmeringen van deze branches rond omzet, arbeid, scholing en certificering in beeld gebracht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Instandhouding van monumenten

11.03.2016

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel monumenten gerestaureerd en onderhouden. De overheid levert in de vorm van rijkssubsidies en laagrentende leningen hierbij een belangrijke bijdrage. Daarnaast speelt herbestemming en verduurzaming een steeds grotere rol rond de instandhouding van monumenten. Dit rapport geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de instandhoudingsproductie van monumenten voor de periode 2015-2020. Wat is het aantal monumenten in Nederland, en welk deel daarvan staat op de Rijksmonumentenlijst? Hoe heeft zich de onderhoudsstaat van het monumentenbestand ontwikkeld? Welke subsidie- en overige financieringsregelingen zijn er en hoeveel budget is in de komende jaren beschikbaar? Wat is het effect van de decentralisatieregeling op de uitgaven van provincies aan rijksmonumenten? En wat betekent dit alles voor de instandhoudingsproductie in de toekomst? Deze studie geeft antwoord op al deze vragen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn