Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >

Duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra

09.09.2020

Uitval en productiviteitsverlies in de bouw en infra brengen jaarlijks hoge kosten met zich mee. In dit onderzoek is in beeld gebracht hoe ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij gaan we zowel in op de fysieke belasting als op de mentale belasting. Welke mogelijkheden hebben bedrijven om tot duurzame inzetbaarheid van het personeel te komen? Welke verschillen doen zich voor tussen beroepsgroepen en leeftijdsklassen? Welke bijdrage kan scholing geven aan het verbeteren van de inzetbaarheid? In het onderzoek wordt een aantal kansrijke richtingen voor beleid uitgewerkt. Naast HRM-beleid brengen we ook in beeld welke rol opdrachtgevers en ketenpartners in de bouw en infra kunnen spelen om tot duurzame inzetbaarheid te komen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland. Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2019 – tweede halfjaar

09.09.2020

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2019. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Het aantal zzp’ers in de bouw is licht gedaald maar ligt nog steeds 6% hoger dan aan het einde van 2018. De uurtarieven zijn in het tweede halfjaar van 2019 gelijk gebleven en het aantal gewerkte uren is gestegen met ruim een half uur per week. De werkvoorraad is met twee weken gedaald en ruim één op de drie zzp’ers verwacht dat de markt zal gaan afzwakken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Crisis en crisismaatregelen in de bouw

05.06.2020

In de Nederlandse bouwsector dreigen 40.000 arbeidsjaren verloren te gaan in de komende twee jaar. Met gericht overheidsbeleid kan dit verlies tot de helft worden teruggebracht. Meest effectief zijn maatregelen die financieringsproblemen voor starters oplossen, verruiming bieden bij het ruimtelijk beleid en het mogelijk maken om tijdelijk op voorraad woningen te bouwen via een publiek opkoopfonds.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis en crisismaatregelen in de bouw’ dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

In een aparte bijlage zijn de fiches van de afzonderlijke beleidsmaatregelen opgenomen.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis

03.04.2020

Derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

Voor de derde keer in twaalf jaar tijd dreigt de Nederlandse bouwsector in een crisis te belanden. De coronacrisis zorgt niet alleen voor een lockdown maar heeft ook sterke negatieve gevolgen voor investeringsplannen van particuliere en zakelijke klanten van de bouw. Gelet op de doorlooptijden in de bouw zal ook deze crisis zich naar verwachting uitstrekken over een periode van twee jaar. De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren. In de periode 2022-2024 kunnen in de bouw vervolgens weer zeer hoge groeicijfers worden gerealiseerd, waarbij ook de arbeidscapaciteit weer sterk zal moeten toenemen.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2019 – eerste halfjaar

13.02.2020

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2019. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Het aantal zzp’ers in de bouw is toegenomen. Daarnaast zijn de uurtarieven en het aantal gewerkte uren per week gestegen. De bezettingsgraad en de werkvoorraad zijn erg hoog gebleven. Bovendien wil ongeveer twee derde van de zzp’ers in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020

22.01.2020

Ondanks de commotie rond stikstof en PFAS is de bouwproductie in 2019 stevig gegroeid. Ook de werkgelegenheid nam opnieuw krachtig toe. De tekenen dat aan deze groei nu een einde gaat komen zijn het afgelopen jaar echter ook steeds sterker geworden. De vergunningverlening bij de woningbouw is sterk teruggelopen en ook in de utiliteitssector is het vergunningenvolume vorig jaar gedaald. De infrasector wordt geconfronteerd met de gevolgen van zowel de stikstofproblemen als de problemen met PFAS. Hoe werken deze ontwikkelingen nu door in de komende jaren? Wat zijn hier de autonome ontwikkelingen en welke bijzondere rol spelen stikstof en PFAS? Wat zijn de gevolgen op de korte termijn en op langere termijn? Hoe ziet het beeld eruit voor de woningbouw, de utiliteitsbouw en de infrasector? Waar vallen komend jaar de klappen en welke bouwactiviteiten kunnen blijven groeien? Gaat de schaarste op de bouwarbeidsmarkt verdwijnen of moeten we rekening houden met toenemende verschillen bij onderdelen van de bouwarbeidsmarkt?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020’.

Gedrukte publicatie: €75,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2018-2019

13.12.2019

‘Bouw in beeld’ geeft inzicht in de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2018-2019 hebben ruim 2.200 respondenten meegewerkt. Een selectie van vijf onderwerpen komt aan bod in ‘Bouw in beeld 2018-2019’.

De rapportage dit jaar schetst een algemeen beeld van het personeelsbestand in de sector en gaat daarnaast specifiek in op het in- en uitstromend personeel. Hoe ziet de leeftijdsverdeling van het personeel eruit? Welke werk- en studieachtergrond heeft het personeel? Wat zijn de beweegredenen om in de bouwsector te gaan werken of de sector te verlaten? En op welke manieren spelen werkgevers hierop in?

Een ander belangrijk onderwerp is de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De werkomstandigheden in de bouw zijn relatief zwaar, met gevolgen voor de vitaliteit van werknemers. Hoe groot is het aandeel werknemers dat (te) zwaar wordt belast? In welke mate verwachten werknemers op fysiek en mentaal vlak door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd? Zijn werknemers van plan eerder met pensioen te gaan? En welke maatregelen hanteren werkgevers ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Tot slot komen in deze rapportage ook ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en werktevredenheid aan bod. Zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd? En hoe beoordelen werknemers hun werktevredenheid en werkzekerheid over de jaren?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023

20.11.2019

De bouw heeft vijf jaar van hoge productiegroei achter de rug. De werkgelegenheid volgde met enige vertraging, maar heeft de laatste jaren ook een sterke dynamiek vertoond. Heeft de bouw deze krachtige dynamiek kunnen vasthouden in 2019? Loopt de spanning daarbij nog steeds op of zijn er signalen dat de bouwarbeidsmarkt snel gaat afkoelen?

In de loop van het jaar is de bouw opgeschrikt door de stikstofproblemen. Zijn deze problemen al zichtbaar bij de vergunningverlening die in de eerste helft van het jaar al onder druk stond? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de vraag naar arbeid in de komende jaren? Zet de flexibilisering nog door? Hoe groot is de instroom vanuit de opleidingen? Zal het aantal buitenlandse werknemers blijven toenemen en kan de bouw nog terrein winnen op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere sectoren die extra arbeid nodig hebben?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan de vereiste vaardigheden van werknemers in de bouw in relatie tot trends als verduurzaming, standaardisering en digitalisering. In hoeverre hebben deze trends bij bouwbedrijven in de afgelopen drie jaar een rol gespeeld en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Beschikken de huidige werknemers over deze vaardigheden? En hoe zorgen bedrijven ervoor dat zij over voldoende personeel met de juiste vaardigheden beschikken?

Een ander bijzonder onderwerp betreft de inkomenszekerheid van zelfstandigen. Zzp’ers zijn niet wettelijk of collectief verzekerd tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. Welk deel van de zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoe verhouden de uitkeringen zich ten opzichte van het huidig loon? Hoe hoog zijn de premies? Welk effect heeft een verplichte verzekering op de premies? Hoe bouwen zzp’ers pensioenvermogen op en hoe groot is de groep zzp’ers die onvoldoende vermogen opbouwt?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2018

18.11.2019

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2018 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2018 op 4,3% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel daalde in 2018 tot 5,2%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel steeg bescheiden tot 2,6%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De pensioenleeftijd in de bouw en infra

04.11.2019

Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd, terwijl loopbanen in de praktijk sterk uiteen kunnen lopen in termen van bijvoorbeeld het aantal gewerkte jaren of werkomstandigheden. Tegen deze achtergrond hebben de sociale partners in de bouw het EIB gevraagd om de mogelijkheden rond het aanbrengen van meer maatwerk in de pensioenleeftijd te verkennen.

Op welke wijze zou de pensioenleeftijd meer afgestemd kunnen worden op het arbeidsverleden? Welke extra uitgaven gaan hiermee gepaard en staan hier eventueel besparingen tegenover? En, ten slotte, is een regeling ook uitvoerbaar?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘De pensioenleeftijd in de bouw en infra’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2018 – tweede halfjaar

23.10.2019

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Sinds lange tijd is het aantal zzp’ers in de bouw niet verder gestegen. Daarnaast zijn de uurtarieven en het aantal gewerkte uren per week ook niet verder gestegen. De bezettingsgraad en de werkvoorraad zijn erg hoog gebleven. Bovendien wil ongeveer twee derde van de zzp’ers in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Werkdruk onder UTA-personeel

24.09.2019

In opdracht van DB CAO heeft het EIB een onderzoek uitgevoerd onder UTA-werknemers met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden en werkdruk. Het onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de vraag welke problemen er spelen onder UTA-personeel en hoe deze volgens werkgevers en werknemers het best kunnen worden opgelost. De resultaten zijn verkregen middels een enquête onder werknemers en werkgevers in de bouw. Verdere inzichten zijn verkregen door middel van een rondetafelbijeenkomst onder UTA-werknemers en via directe communicatie met werkgevers.
In het rapport worden vragen beantwoord, zoals: Welke arbeidvoorwaarden gelden voor het UTA-personeel? Hoe wordt overwerk gecompenseerd? Ervaart het UTA-personeel een hoge werkdruk? Welke maatregelen zijn het meest efficiënt bij het verminderen van de werkdruk?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

11.06.2019

Buitenlandse arbeidskrachten spelen een steeds grotere rol op de bouwplaats. In de periode 2015-2017 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten met ongeveer 20% gestegen naar een niveau van ruim 40.000. Daarmee is naar schatting ruim een op de vijf arbeidskrachten op de bouwplaats inmiddels een buitenlandse arbeidskracht. In termen van groei was de inbreng van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats nog belangrijker: 40% van de groei van de arbeidscapaciteit in de periode 2015-2017 kwam van buitenlandse arbeidskrachten. Indien de groei in dit tempo aanhoudt zullen er ongeveer 53.000 buitenlandse arbeidskrachten actief zijn in 2020. Deze krachtige groei verhoogt de complexiteit op de bouwplaats en vergt extra inspanning van de bouwsector rond communicatie en veiligheid.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2018 – eerste halfjaar

07.06.2019

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Tijden zijn gunstig voor zzp’ers in de bouw. De groei van het aantal zzp’ers zet verder door en hun gemiddelde uurtarieven zijn gestegen. Daarnaast hebben zzp’ers het steeds drukker en beoordelen zij hun werkvoorraad als positief. Ongeveer twee derde van de zzp’ers wil in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sociale innovatie in de bouw 2018

06.05.2019

Kan sociale innovatie leiden tot meer tevreden werknemers en betere bedrijfsresultaten?
In hoeverre kunnen werknemers meepraten, meedenken en meebeslissen in hun bedrijf? Op deze aspecten wordt gedoeld als gesproken wordt over sociale innovatie. Welke voorkeuren hebben werknemers echter met betrekking tot sociale innovatie? En hoe kunnen bedrijven sociale innovatie vormgeven in hun bedrijf? Welke instrumenten worden hierbij in de praktijk ingezet? Welke voor- en nadelen hebben bedrijven die meer doen aan sociale innovatie? Kunnen bedrijven die voorop lopen bij sociale innovatie in perioden van schaarste makkelijker personeel werven? Wat merken, ten slotte, zelfstandigen in de bouw van sociale innovatie?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van FNV Bouwen & Wonen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends en ontwikkelingen in de afbouw

04.04.2019

De afbouwsector is zwaar getroffen tijdens de crisis, maar veert inmiddels weer sterk op.

Kan de afbouwsector de sterke groei de komende jaren blijven vasthouden? Zijn er belangrijke verschillen tussen de deelsectoren van de afbouw te verwachten? Kan er nog voldoende arbeid worden gemobiliseerd? En zet de trend richting steeds meer flexibilisering nog verder door? Welke rol speelt duurzaamheid en circulariteit daarbij en wat betekent dit voor de relatie met opdrachtgevers en strategische partners?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouw 2018-2023’, die in opdracht van de CAO-partijen Afbouw is uitgevoerd.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2017-2018

06.03.2019

Bouw in Beeld geeft inzicht in de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2017-2018 hebben ruim 2.000 respondenten meegewerkt.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema binnen de bouw. Het werk is relatief zwaar en werkgevers zien dat het voor veel bouwvakkers moeilijk is om de eindstreep te halen. Niet alleen werknemers ondervinden op den duur klachten, ook voor werkgevers is het van belang dat het personeel zo lang mogelijk inzetbaar blijft, zeker nu het door de schaarste aan bouwarbeidskrachten steeds moeilijker wordt om hen te vervangen. In deze rapportage is naar de standpunten van werknemers, werkgevers en zzp’ers ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar ontwikkelingen in het afgelopen jaar, in termen van in- en uitstroom, arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en loopbaanmogelijkheden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019

24.01.2019

De bouwproductie heeft de stevige groei van voorgaande jaren ook in 2018 voortgezet. Sinds het einde van de crisis is de productie met 30% gestegen, een reële stijging met ruim € 16 miljard. Daarmee blijft de bouw één van de sterkste groeisectoren in de Nederlandse economie. Ondanks de krapte op de bouwarbeidsmarkt is de groei van de bouwproductie in 2018 zelfs nog iets versneld. De condities aan de vraagzijde lijken ook voor 2019 gunstig. In het bijzonder geldt dit voor de infrasector, mede door de impuls uit het regeerakkoord. Maar wat zijn de vooruitzichten voor de bouwopgave op middellange termijn? Blijft de markt groeien of doemt aan de horizon al een teruglopend bouwvolume op? De demografische groei vlakt geleidelijk af in de komende jaren, maar in welke mate compenseren investeringen in duurzaamheid de structureel lagere uitbreidingsvraag op de woningmarkt? En wat gaan duurzaamheidsinvesteringen bijdragen aan de groei van de utiliteitssector en de infrasector?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023

21.11.2018

De werkgelegenheid in de bouw is het afgelopen jaar stevig gegroeid, maar de spanning op de bouwarbeidsmarkt blijft niettemin maar toenemen. Wat is hiervan de achtergrond en wat zijn hier de vooruitzichten? Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? Hoeveel mensen die eerder de bouw hebben verlaten keren weer terug naar de bouw? Lopen de leerlingaantallen van de bouwopleidingen inmiddels weer op en welke groei is hier in de komende jaren nog te verwachten? Welke mogelijkheden bieden deze en andere kanalen, zoals de buitenlandse arbeidskrachten, om aan de vraag te voldoen?

Bijzondere aandacht wordt in deze rapportage besteed aan technologische innovatie. Wat zijn de mogelijkheden voor prefabricage, standaardisatie, digitalisering en robotisering? In welke mate worden deze al door bedrijven toegepast en welke voordelen ervaren bedrijven ervan? Welk potentieel biedt technologische innovatie voor kostenverlaging in de bouw? Hoe kunnen investeringen in en toepassing van technologische innovatie worden gestimuleerd?

De werkgelegenheid in de bouw is tijdens de crisis met 80.000 arbeidsjaren gekrompen en slechts enkele jaren later is alweer sprake van een zeer gespannen bouwarbeidsmarkt. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren? En wat zijn de mogelijkheden om de stabiliteit te vergroten en te zorgen voor een goede baanzekerheid voor personeel dat nu weer de sector instroomt?

Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023′, welke in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2017 – tweede halfjaar

01.11.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2017. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Tijden zijn gunstig voor zzp’ers in de bouw. De groei van het aantal zzp’ers zet verder door en hun gemiddelde uurtarieven zijn gestegen. Zzp’ers in de bouw hebben het bovendien steeds drukker en zien hun werkvoorraad toenemen. Ongeveer twee derde van de zzp’ers wil in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2017

31.10.2018

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2017 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2017 op 4,2% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel daalde in 2017 tot 5,3%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,5%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2017 – eerste halfjaar

29.05.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2017. Hoeveel uren werkten zzp’ers gemiddeld per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Hoe veranderde hun omzet en welke sector droeg het meest bij aan de omzet? En wat zijn de toekomstplannen van zzp’ers?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sociale innovatie in de bouw

19.04.2018

FNV Bouw heeft het Economisch Instituut voor de Bouw gevraagd een eerste inventarisatie te maken van de status van sociale innovatie in de bouw: de mate waarin werknemers de mogelijkheid wordt gegeven om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen in hun bedrijf. Op basis van enquêtes onder werknemers en werkgevers geeft dit rapport inzicht in de percepties van beide groepen op tien instrumenten van sociale innovatie, waaronder de mogelijkheid om in deeltijd te werken, invloed op de eigen werkzaamheden, decentrale besluitvorming in de organisatie en loopbaanmogelijkheden. Ook de voorkeuren van werknemers op deze instrumenten komen naar voren. Tot slot wordt beschreven welke verbanden er zijn van een hoog niveau van sociale innovatie in organisaties op onder andere werktevredenheid en werkzekerheid van werknemers, bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde aannemerij en afbouw

17.04.2018

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de bouw en in het bijzonder de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

Hoeveel nieuwe arbeidskrachten zijn hiervoor nodig? Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

23.03.2018

Het GA-platform Restauratie vertegenwoordigt gespecialiseerde restauratiebedrijven uit elf branches: erfgoedhoveniers, glazeniers, smeden, leidekkers, metselaars, molenmakers, rietdekkers, schilders, steenhouwers, timmerbedrijven en voegers. In deze studie worden de karakteristieken en belemmeringen van deze branches rond omzet, arbeid, scholing en certificering in beeld gebracht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016

16.03.2018

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de arbeidsongevallen in de bouw, in eerdere jaren deden we dit in samenwerking met het opgeheven Arbouw. In deze publicatie worden de ongevallenpercentages van Bouwwerknemers in 2016 beschreven. Het ongevallenpercentage in de bouw is in 2016 met 6,2% gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Het deel werknemers hiervan dat een arbeidsongeval heeft gehad is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren en kwam in 2016 uit op 2,8% van de werknemers.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018

25.01.2018

De bouwproductie heeft de opwaartse trend ook in 2017 kunnen doorzetten. In de afgelopen drie jaar is de productie met 20% gestegen, een reële stijging met ruim € 10 miljard. De gevolgen van deze snelle groei worden echter ook steeds duidelijker zichtbaar. De orderboeken van bouwbedrijven raken steeds voller en het aantal vacatures neemt snel toe. De condities aan de vraagzijde zijn gunstig, maar kan de bouw de groeiende vraag nog wel aan of gaan aanbodrestricties het beeld meer en meer bepalen? En wat zijn de gevolgen van de nieuwe demografische ramingen van het CBS? Wat betekent dit voor de spanning op de woningmarkt en de bouwopgave op middellange termijn? Wat zijn de vooruitzichten voor de kantorensector, de winkels en de zorg- en onderwijsgebouwen? En komt de infrasector na jaren van achterblijvende groei de komende jaren nu ook serieus in de lift te zitten? Welke rol speelt het overheidsbeleid rond mobiliteit en waterveiligheid hierbij?

De ontwikkelingen op de woning- en utiliteitsmarkt lijken ook steeds sterker in het teken te staan van duurzaamheid. Het regeerakkoord kondigt intensiveringen aan en ook de provincies en gemeenten hebben hoge ambities. Wat betekent dit voor de investeringen in duurzaamheid van de bestaande gebouwenvoorraad in de komende jaren? Gaan de investeringen van corporaties hierdoor belangrijk toenemen? En wat is voor de inframarkt de rol van investeringen in duurzaamheid?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022

14.12.2017

De bouwarbeidsmarkt maakt turbulente tijden mee. Na zes jaar van crisis en een groot verlies aan arbeidsplaatsen, is binnen enkele jaren de situatie drastisch omgeslagen en is inmiddels sprake van schaarste op de bouwarbeidsmarkt. Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw in de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Wat kunnen de sector en de overheid doen om het tij te keren?

Naast schaarste is flexibilisering een belangrijk thema op de bouwarbeidsmarkt. Zal de flexibilisering in hetzelfde tempo toenemen of is het plafond voor specifieke beroepen al in zicht? Wat zijn de drijvende krachten achter flexibilisering en gaan bouwbedrijven straks weer meer werknemers in dienst nemen? Hoe aantrekkelijk is het voor werknemers om in vaste dienst te gaan of blijft de trek naar zelfstandigheid sterk?

Tegen de achtergrond van schaarste en flexibilisering is het belangrijk voor de bouwsector om aantrekkelijke arbeidsperspectieven te bieden. In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder voor mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen?

Deze vragen staan centraal in de publicatie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022’, welke in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2016

29.09.2017

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2016 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2016 op 4,4% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel bleef in 2016 ongewijzigd op 5,5%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

05.07.2017

Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er toenemende zorgen over werknemers in zware beroepen. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen, het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de toekomst nemen deze problemen naar verwachting verder toe.

Zou een aparte regeling die werknemers in zware beroepen in staat stelt eerder met pensioen te gaan hier een haalbare oplossing voor kunnen bieden? Zijn er goede, betrouwbare criteria om zware beroepen te kunnen onderscheiden van de overige beroepen? Is een dergelijk onderscheid ook uitvoerbaar en praktisch te hanteren? Wat kunnen we leren van ervaringen in andere Europese landen? Wat is de eventuele rechtvaardiging voor het onderscheiden van zware beroepen en overige beroepen in relatie tot de pensioengerechtigde leeftijd? Welke beroepen in onze economie kunnen op basis van objectieve criteria tot de zware beroepen worden gerekend? Wat zijn de effecten van een regeling die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen? Is een dergelijke regeling betaalbaar?

De antwoorden op al deze vragen komen in dit rapport aan bod. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Technisch Bureau Afbouw voor de Nederlandse afbouwsector (stukadoors, wand- en plafondmonteurs, blokkenstellers, vloerenleggers, terrazzowerkers en natuursteenbewerkers). Aangezien een eventuele regeling naar verwachting niet alleen zal kunnen gelden voor de afbouwsector, is tevens gekeken naar de implicaties als een regeling zou worden getroffen voor alle sectoren in onze economie.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Taco van Hoek
020-205 1600
tvhoek@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn