Evaluatie marktvisie waterschappen

01.07.2016

Meer aandacht nodig voor risicomanagement en contractvorming in de waterbouw

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Evaluatie marktvisie waterschappen; ervaringen tot nu toe en bouwstenen voor vernieuwing’ van het Economisch instituut voor de bouw (EIB). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureau HWBP.

Verder is uit het onderzoek gekomen dat de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De nieuwe marktbenadering van de waterschappen uit 2014 heeft vroegtijdige betrokkenheid van de marktpartijen mogelijk gemaakt, er is meer ruimte gekomen voor innovaties en de toepassing van nieuwe contractvormen is sterk toegenomen. De nieuwe marktbenadering zal nog wel meer doorwerking moeten krijgen bij planvorming en bij beheer van de waterinfrastructuur. Bij uitvoeringsprojecten kan de contractering nog worden verbeterd door een bredere inventarisatie van risico’s en kansen en een betere toepassing van kwaliteitscriteria bij EMVI-aanbestedingen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020-205 1600

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Succesvolle EMVI-aanbestedingen

10.12.2015

Bij één op de drie EMVI-aanbestedingen uit 2014 was het gewicht van kwaliteit minder dan 10%. Kwaliteit speelde in de praktijk dus nauwelijks een rol terwijl de kosten van een EMVI-aanbesteding relatief hoog zijn. Een hoger gewicht voor kwaliteit vergroot de kans dat een aanbieding met een hogere kwaliteit wordt geselecteerd. Een succesvolle EMVI-aanbesteding kenmerkt zich door een duidelijke uitwerking van de kwaliteitsvraag met een beperkt aantal criteria. Onduidelijke kwaliteitsomschrijvingen leiden tot minder inschrijvingen op EMVI-aanbestedingen. Het gevolg hiervan is een beperkte variatie in de aanbiedingen waardoor de kans bestaat op een suboptimale oplossing.

In dit onderzoek naar succesvolle EMVI-aanbestedingen doet het EIB een aantal aanbevelingen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Inlichtingen bij Paul Groot
T (020) 205 1615

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Transactiekosten aanbesteden

14.10.2014

In opdracht van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra heeft het EIB onderzoek gedaan naar de transactiekosten bij aanbestedingen. In dit rapport wordt in beeld gebracht welke kosten inschrijvers en opdrachtgever maken bij de aanbesteding van werk en hoe die transactiekosten variëren bij verschillende aanbestedingsprocedures en gunningscriteria. Daarmee wordt tevens duidelijk hoe de kosten zijn veranderd onder invloed van de Aanbestedingswet en de verdere dynamiek op de markt.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

EMVI, tenzij…

26.11.2013

In dit onderzoek wordt het gebruik van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) bij aanbestedingen van werken in beeld gebracht. Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet per 1 april 2013 geldt het principe ‘EMVI, tenzij…’. In hoeverre passen publieke opdrachtgevers sindsdien het principe van aanbesteden op kwaliteit toe en hoe verhoudt dat zich tot de situatie vóór de aanbestedingswet? Welke aspecten spelen een rol, welk gewicht krijgen deze aspecten, en op welke manier en volgorde worden ze gecombineerd met de prijs om tot een gunningsoordeel te komen?

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De feiten rond aanbesteden

18.07.2013

In dit onderzoek heeft het EIB in kaart gebracht hoe publieke opdrachtgevers de afgelopen tijd hun projecten op de markt brachten, en hoe opdrachtnemers daarmee omgaan. Extra aandacht wordt geschonken aan enkele thema’s die een belangrijke rol spelen in de nieuwe aanbestedingswet: samenvoegen en splitsen van opdrachten, proportionaliteit en het verplichten van EMVI. Dit rapport zoekt naar een empirische onderbouwing voor de veronderstelde problematiek in een poging onderscheid te kunnen maken tussen de feiten, stylized facts en meningen omtrent aanbesteden in de praktijk.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn