Verkenning onderwijsvastgoed

15.07.2020

Het onderwijsvastgoed vraagt in de komende jaren grote inspanningen om de energieprestaties en het binnenklimaat te verbeteren. Bij het onderwijsvastgoed zijn veel partijen betrokken, zoals schoolbesturen, gemeenten, ministeries en marktpartijen. Er is echter een gebrek aan actie om tot kwaliteitsverbeteringen te komen.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het EIB in beeld gebracht welke knelpunten zich in de praktijk voordoen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Het onderzoek heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Aan de hand van een mix van praktijkvoorbeelden geven we inzicht in succesfactoren en valkuilen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsvastgoed.

In hoeverre kunnen de ambities met onder meer de energieprestaties en het binnenklimaat worden gerealiseerd en hoe verhouden deze zich tot de beschikbare budgetten? Hoe kunnen optimale beslissingen over investeringen en onderhoud worden genomen in de situatie dat financiële stromen niet altijd op elkaar zijn afgestemd? Welke veranderingen zijn nodig in de gefragmenteerde institutionele structuur zodat een betere samenwerking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de markt? Hoe kan met innovatiegerichte aanbestedingen de kwaliteit van het onderwijsvastgoed worden verbeterd?

De minister van OCW heeft het rapport op 9 juli 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Evaluatie marktvisie waterschappen

01.07.2016

Meer aandacht nodig voor risicomanagement en contractvorming in de waterbouw

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Evaluatie marktvisie waterschappen; ervaringen tot nu toe en bouwstenen voor vernieuwing’ van het Economisch instituut voor de bouw (EIB). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en het Programmabureau HWBP.

Verder is uit het onderzoek gekomen dat de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De nieuwe marktbenadering van de waterschappen uit 2014 heeft vroegtijdige betrokkenheid van de marktpartijen mogelijk gemaakt, er is meer ruimte gekomen voor innovaties en de toepassing van nieuwe contractvormen is sterk toegenomen. De nieuwe marktbenadering zal nog wel meer doorwerking moeten krijgen bij planvorming en bij beheer van de waterinfrastructuur. Bij uitvoeringsprojecten kan de contractering nog worden verbeterd door een bredere inventarisatie van risico’s en kansen en een betere toepassing van kwaliteitscriteria bij EMVI-aanbestedingen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020-205 1600

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Succesvolle EMVI-aanbestedingen

10.12.2015

Bij één op de drie EMVI-aanbestedingen uit 2014 was het gewicht van kwaliteit minder dan 10%. Kwaliteit speelde in de praktijk dus nauwelijks een rol terwijl de kosten van een EMVI-aanbesteding relatief hoog zijn. Een hoger gewicht voor kwaliteit vergroot de kans dat een aanbieding met een hogere kwaliteit wordt geselecteerd. Een succesvolle EMVI-aanbesteding kenmerkt zich door een duidelijke uitwerking van de kwaliteitsvraag met een beperkt aantal criteria. Onduidelijke kwaliteitsomschrijvingen leiden tot minder inschrijvingen op EMVI-aanbestedingen. Het gevolg hiervan is een beperkte variatie in de aanbiedingen waardoor de kans bestaat op een suboptimale oplossing.

In dit onderzoek naar succesvolle EMVI-aanbestedingen doet het EIB een aantal aanbevelingen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Inlichtingen bij Paul Groot
T (020) 205 1615

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn