Pagina’s:< Eerste 1 2 34

Regionale afstemming van werklocaties in Noord-Brabant

12.12.2014

De provincie Noord-Brabant maakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) met de Brabantse regio’s afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling. Ten behoeve van deze afspraken heeft het EIB ramingen voor de werkgelegenheid en de kantorenmarkt opgesteld. De regionale afstemming moet leiden tot een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.

Raming werkgelegenheid
De bijdrage van het EIB bestaat uit het opstellen van regionale werkgelegenheidsprognoses voor de jaren 2020, 2030 en 2040. De werkgelegenheidsprognoses zijn gebruikt voor de prognoses voor de kantorenmarkt en bedrijventerreinen. De raming van de vraag naar bedrijventerreinen is gedaan door Bureau Buiten.

Raming werkgelegenheid provincie Noord-Brabant

Regionale kantorenmarkten
Het EIB onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen in de kantorenvoorraad laat zien dat op langere termijn het aantal kantoorbanen en de ruimtevraag nog maar zeer bescheiden zullen toenemen. Er blijft ook in de toekomst behoefte aan uitbreiding van de kantorenvoorraad, maar aanzienlijk minder dan in het verleden. De nieuwbouwopgave zal in toenemende mate voortkomen uit een kwaliteitsvraag. Bestaande gebouwen verouderen en raken voor gebruik ongeschikt. Dit leidt tot een nieuwbouwbehoefte, aangezien er altijd een kwaliteitsvraag is naar moderne kantoren. Deze moderne kantoren sluiten beter aan bij de veranderende eisen rond bijvoorbeeld bereikbaarheid, functionaliteit en duurzaamheid. In een ‘business as usual’ scenario zal het huidige overaanbod ook op lange termijn de marktverhoudingen blijven bepalen en met name op de minder goede formele locaties blijven samengaan met prijsdruk en leegstand.

De vier regio rapportages kunt u onderstaand downloaden:

Regionale kantorenmarkt West-Brabant
Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant
Regionale kantorenmarkt Noordoost-Brabant
Regionale kantorenmarkt Zuidoost-Brabant

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2015

21.11.2014

Het budget voor wegen-, water- en spoorprojecten neemt in 2015 met 2% toe naar € 7,25 miljard. De groei betreft vooral waterprojecten. Het wegenbudget neemt in 2015 en 2016 af als gevolg van eerder ingezette bezuinigingen. Na 2016 treedt hier herstel op, vooral voor aanlegprojecten. In die jaren neemt het budget voor waterprojecten, zowel op het gebied van waterveiligheid als vaarwegen, vrij sterk af. Ook het beheer en onderhoud van de verschillende typen infrastructuur komt na de recente impuls voor extra onderhoud op een lager niveau.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft gemaakt van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Paul Groot
t (020) 583 19 23
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2013-2014

16.10.2014

Hoe ervaren bedrijven, werknemers en zzp’ers actuele ontwikkelingen in hun branche? In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst. De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4.000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld.

Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan? Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp’ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht? Wat zijn werknemers en zzp’ers van plan te gaan doen? Zoeken naar meer zekerheid in een (andere) baan of wachten tot het weer beter gaat? Waarin verschillen werknemers en zzp’ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd, opleiding, werktijden, behoefte aan scholing, lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie?

Hoe beoordelen bedrijven, werknemers en zzp’ers de veiligheid van de werkomgeving? Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen? Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers; in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten? Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben? Levert dit problemen op?

Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen? Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten? Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen. Bedrijven, maar ook opdrachtgevers zelf, moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is. Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Transactiekosten aanbesteden

14.10.2014

In opdracht van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra heeft het EIB onderzoek gedaan naar de transactiekosten bij aanbestedingen. In dit rapport wordt in beeld gebracht welke kosten inschrijvers en opdrachtgever maken bij de aanbesteding van werk en hoe die transactiekosten variëren bij verschillende aanbestedingsprocedures en gunningscriteria. Daarmee wordt tevens duidelijk hoe de kosten zijn veranderd onder invloed van de Aanbestedingswet en de verdere dynamiek op de markt.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gebruik en effecten van de Starterslening

07.10.2014

In opdracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft het EIB onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de Starterslening in de periode 2013-2014. In dit onderzoek zijn de effecten van de Starterslening op de woningmarkt, bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw geëvalueerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2013

13.08.2014

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2013 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2013 op 5,0% uitgekomen. In vergelijking met 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,1 procentpunt.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2013 uit op 6,1% uit. Ten opzichte van 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,2 procentpunt. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel steeg in 2013 met 0,1 procentpunt naar 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Succesfactoren opdrachtgeverschap

09.07.2014

In het kader van de Actieagenda Bouw heeft het EIB onderzoek gedaan naar succesfactoren in opdrachtgeverschap. Op basis van de analyse van 75 concrete woning- en utiliteitsbouwprojecten is in beeld gebracht hoe de keuze voor een bepaalde rolverdeling, samenwerking en aanbesteding doorwerkt in het bouwproces en het eindproduct. Dit rapport laat onder andere zien wat het effect is van een hogere ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer, meer invloed van betrokkenen tijdens de ontwerpfase, het sneller betrekken van partijen bij de opdracht en het selecteren van een aannemer met bepaalde kwaliteitscriteria. Het biedt daarmee handvatten voor opdrachtgevers die in elke processtap bewuste keuzes willen maken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Startersregeling Regio Amersfoort

13.06.2014

Voor de Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) is naar aanleiding van het onderzoek ‘Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort’ onderzoek gedaan naar de vormgevingsaspecten van de startersregeling in de Regio Amersfoort. In het onderzoek wordt beantwoord hoe de startersregeling in de Regio Amersfoort geoptimaliseerd kan worden zodat de regeling het meest effectief bijdraagt aan de woningmarkt.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 2013-2040

19.05.2014

Voor de Regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) is onderzoek gedaan naar de
woningbouwprogrammering op lange termijn (2013-2040), als onderdeel van een pilot om te kijken naar een nieuwe manier van woningbouwprogrammering binnen de nationale Actieagenda Bouw. Leidende vraag in dit onderzoek is hoe woningbouwprogrammering en samenwerking kan bijdragen aan het in stand houden en versterken van een aantrekkelijke regio. Ten behoeve van het onderzoek zijn enkele beleidsvarianten doorgerekend die samen met de Regio zijn opgesteld. Tegen de achtergrond van omgevingsscenario´s voor economie en demografie zijn de effecten op onder andere grondexploitaties en maatschappelijke aandachtsgebieden als groen en leefbaarheid doorgerekend. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Regio op lange termijn een stevige groei kan realiseren op het terrein van huishoudens, werkgelegenheid en voorzieningen. De uitgangspositie van de regio is sterk, mede vanwege haar ligging in het midden van het land. De kracht van de regio kan worden versterkt door het faciliteren van deze verwachte groei. Dit sluit aan bij de woonwensen en versterkt de economische positie van de regio. Uitdaging is om tijdig voldoende geschikte locaties te ontwikkelen, zowel in het binnenstedelijke gebied als in de groene ruimte.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Scenariostudie Overijssel tot 2040

08.05.2014

Het EIB heeft voor het Trendbureau Overijssel drie scenario’s voor de ontwikkelingen in demografie en woningmarkt in Overijssel tot 2040 op gemeenteniveau kwantitatief uitgewerkt. Ook is een variant uitgewerkt waarbij lage economische groei en een negatieve migratietrend nog geruime tijd aanhouden. De studie laat zien dat Overijssel nog een behoorlijke bevolkingsgroei kan verwachten. Alleen in de lage variant is sprake van stagnatie. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. Noord-Overijssel (Zwolle e.o.) is de groeiregio van de provincie. Zuidwest-Overijssel (Deventer e.o.) laat ook in alle scenario’s bevolkingsgroei zien. Veel Twentse gemeenten krijgen met krimp van bevolking en huishoudens te maken. Uitzondering hierop is de gemeente Enschede, die mede dankzij de universiteit nog jonge huishoudens weet aan te trekken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Toekomstperspectieven sloopsector

17.04.2014

Het EIB heeft in opdracht van Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) in beeld gebracht hoe de sloop- en asbestverwijderingsmarkt zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen in de komende jaren zijn te verwachten.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland

21.03.2014

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar voorbeelden uit het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de invloed van de eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde in vijf Europese landen en een internationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het EIB enkele relevante lessen getrokken voor Nederland.

Uit het onderzoek volgen op twee onderwerpen praktische lessen voor Nederland die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden. In de eerste plaats gaat het om het versterken van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in het verleden (past performance) van bouwbedrijven. In de tweede plaats betreft het het versterken van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwconcerns in beeld 2012-2013

18.03.2014

De crisis in de bouw heeft zich, na een aanvankelijk herstel, in 2012 verder verscherpt. Ook in 2013 daalde de vraag substantieel en bleef herstel uit. De sector kreeg te maken met een recordaantal faillissementen en ook de financiële weerstand van veel grote bouwconcerns werd danig op de proef gesteld. Hoe doorstaan zij de crisis? Hoe staat het met hun financiële gezondheid? De tien grootste concerns zijn vergeleken, waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014

30.01.2014

Ondanks de berichten over herstel op de woningmarkt, zal de woningbouwproductie dit jaar verder dalen. De nieuwbouwproductie van woningen is sinds het uitbreken van de crisis al met 35% gedaald en deze zal in 2014 opnieuw met 7% krimpen. Het aantal opgeleverde woningen daalt daarbij naar 45.000. Enig tegenwicht wordt binnen de woningbouw geboden door de renovatie- en onderhoudsmarkt die dit jaar licht kan groeien. Bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw is sprake van een stabilisatie van de productieniveaus. Daarmee wordt 2014 voor de totale bouwproductie vooral een overgangsjaar. Wel daalt de werkgelegenheid opnieuw fors. Het aantal voltijdse banen van werknemers is sinds het uitbreken van de crisis al met 70.000 gedaald en dit jaar daalt de werkgelegenheid hier opnieuw met 10.000 arbeidsjaren. Op middellange termijn is het beeld voor de bouw juist gunstig met dubbele groeicijfers bij de nieuwbouwproductie van woningen en gematigde, solide groei bij de overige onderdelen van de bouwproductie. Het herstel wordt veroorzaakt door marktkrachten, onder de aanname dat (nieuwe) ongunstige overheidsmaatregelen de komende jaren uitblijven.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:< Eerste 1 2 34
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn