Ziekteverzuim in de bouw 2013

13.08.2014

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2013 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2013 op 5,0% uitgekomen. In vergelijking met 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,1 procentpunt.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2013 uit op 6,1% uit. Ten opzichte van 2012 betekent dit een lichte stijging van 0,2 procentpunt. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel steeg in 2013 met 0,1 procentpunt naar 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Succesfactoren opdrachtgeverschap

09.07.2014

In het kader van de Actieagenda Bouw heeft het EIB onderzoek gedaan naar succesfactoren in opdrachtgeverschap. Op basis van de analyse van 75 concrete woning- en utiliteitsbouwprojecten is in beeld gebracht hoe de keuze voor een bepaalde rolverdeling, samenwerking en aanbesteding doorwerkt in het bouwproces en het eindproduct. Dit rapport laat onder andere zien wat het effect is van een hogere ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer, meer invloed van betrokkenen tijdens de ontwerpfase, het sneller betrekken van partijen bij de opdracht en het selecteren van een aannemer met bepaalde kwaliteitscriteria. Het biedt daarmee handvatten voor opdrachtgevers die in elke processtap bewuste keuzes willen maken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Startersregeling Regio Amersfoort

13.06.2014

Voor de Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) is naar aanleiding van het onderzoek ‘Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort’ onderzoek gedaan naar de vormgevingsaspecten van de startersregeling in de Regio Amersfoort. In het onderzoek wordt beantwoord hoe de startersregeling in de Regio Amersfoort geoptimaliseerd kan worden zodat de regeling het meest effectief bijdraagt aan de woningmarkt.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 2013-2040

19.05.2014

Voor de Regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) is onderzoek gedaan naar de
woningbouwprogrammering op lange termijn (2013-2040), als onderdeel van een pilot om te kijken naar een nieuwe manier van woningbouwprogrammering binnen de nationale Actieagenda Bouw. Leidende vraag in dit onderzoek is hoe woningbouwprogrammering en samenwerking kan bijdragen aan het in stand houden en versterken van een aantrekkelijke regio. Ten behoeve van het onderzoek zijn enkele beleidsvarianten doorgerekend die samen met de Regio zijn opgesteld. Tegen de achtergrond van omgevingsscenario´s voor economie en demografie zijn de effecten op onder andere grondexploitaties en maatschappelijke aandachtsgebieden als groen en leefbaarheid doorgerekend. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Regio op lange termijn een stevige groei kan realiseren op het terrein van huishoudens, werkgelegenheid en voorzieningen. De uitgangspositie van de regio is sterk, mede vanwege haar ligging in het midden van het land. De kracht van de regio kan worden versterkt door het faciliteren van deze verwachte groei. Dit sluit aan bij de woonwensen en versterkt de economische positie van de regio. Uitdaging is om tijdig voldoende geschikte locaties te ontwikkelen, zowel in het binnenstedelijke gebied als in de groene ruimte.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Scenariostudie Overijssel tot 2040

08.05.2014

Het EIB heeft voor het Trendbureau Overijssel drie scenario’s voor de ontwikkelingen in demografie en woningmarkt in Overijssel tot 2040 op gemeenteniveau kwantitatief uitgewerkt. Ook is een variant uitgewerkt waarbij lage economische groei en een negatieve migratietrend nog geruime tijd aanhouden. De studie laat zien dat Overijssel nog een behoorlijke bevolkingsgroei kan verwachten. Alleen in de lage variant is sprake van stagnatie. De verschillen tussen de regio’s zijn groot. Noord-Overijssel (Zwolle e.o.) is de groeiregio van de provincie. Zuidwest-Overijssel (Deventer e.o.) laat ook in alle scenario’s bevolkingsgroei zien. Veel Twentse gemeenten krijgen met krimp van bevolking en huishoudens te maken. Uitzondering hierop is de gemeente Enschede, die mede dankzij de universiteit nog jonge huishoudens weet aan te trekken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Toekomstperspectieven sloopsector

17.04.2014

Het EIB heeft in opdracht van Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS) in beeld gebracht hoe de sloop- en asbestverwijderingsmarkt zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen in de komende jaren zijn te verwachten.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland

21.03.2014

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar voorbeelden uit het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de invloed van de eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde in vijf Europese landen en een internationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het EIB enkele relevante lessen getrokken voor Nederland.

Uit het onderzoek volgen op twee onderwerpen praktische lessen voor Nederland die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden. In de eerste plaats gaat het om het versterken van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in het verleden (past performance) van bouwbedrijven. In de tweede plaats betreft het het versterken van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwconcerns in beeld 2012-2013

18.03.2014

De crisis in de bouw heeft zich, na een aanvankelijk herstel, in 2012 verder verscherpt. Ook in 2013 daalde de vraag substantieel en bleef herstel uit. De sector kreeg te maken met een recordaantal faillissementen en ook de financiële weerstand van veel grote bouwconcerns werd danig op de proef gesteld. Hoe doorstaan zij de crisis? Hoe staat het met hun financiële gezondheid? De tien grootste concerns zijn vergeleken, waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014

30.01.2014

Ondanks de berichten over herstel op de woningmarkt, zal de woningbouwproductie dit jaar verder dalen. De nieuwbouwproductie van woningen is sinds het uitbreken van de crisis al met 35% gedaald en deze zal in 2014 opnieuw met 7% krimpen. Het aantal opgeleverde woningen daalt daarbij naar 45.000. Enig tegenwicht wordt binnen de woningbouw geboden door de renovatie- en onderhoudsmarkt die dit jaar licht kan groeien. Bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw is sprake van een stabilisatie van de productieniveaus. Daarmee wordt 2014 voor de totale bouwproductie vooral een overgangsjaar. Wel daalt de werkgelegenheid opnieuw fors. Het aantal voltijdse banen van werknemers is sinds het uitbreken van de crisis al met 70.000 gedaald en dit jaar daalt de werkgelegenheid hier opnieuw met 10.000 arbeidsjaren. Op middellange termijn is het beeld voor de bouw juist gunstig met dubbele groeicijfers bij de nieuwbouwproductie van woningen en gematigde, solide groei bij de overige onderdelen van de bouwproductie. Het herstel wordt veroorzaakt door marktkrachten, onder de aanname dat (nieuwe) ongunstige overheidsmaatregelen de komende jaren uitblijven.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2012

07.01.2014

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2012.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2010-2012

07.01.2014

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2010-2012.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Kostenverschil binnenstedelijk bouwen en bouwen op uitleglocaties in Noord-Holland

29.11.2013

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het EIB in samenwerking met Decisio onderzocht wat het verschil is in kosten en opbrengsten op woningbouwlocaties die binnen bestaand bebouwd gebied worden ontwikkeld en woningbouw op uitleggebieden. Hiertoe is een database aangelegd van 48 recente woningbouwprojecten uit Noord-Holland.

Uit de analyse blijkt dat binnenstedelijke locaties in Noord-Holland een tekort kennen van gemiddeld € 16.000 per woning (exclusief subsidies), terwijl op uitleglocaties een overschot van gemiddeld € 7.000 per woning is gerealiseerd.

Het rapport gaat nader in op de spreiding rond deze gemiddelden, welke kostenposten met name de tekorten veroorzaken en de wijze waarop andere beleidsdoelen zoals sociale woningbouw het saldo van grondexploitaties beïnvloeden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verkenning woningbouwprogrammering regio Arnhem-Nijmegen 2013-2017

29.11.2013

In opdracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en het ministerie van BZK heeft het EIB onderzoek gedaan naar de woningbouwprogrammering op korte termijn (2013-2017) in de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. Hiervoor is de te verwachten vraag in beeld gebracht en afgezet tegen het planaanbod. Voorts is dit planaanbod geanalyseerd op onderlinge concurrentie. Welke locaties zijn aantrekkelijk voor dezelfde doelgroepen en voor welke locaties geldt dat zij andere doelgroepen aanspreken en elkaar dus niet beconcurreren? De ontwikkelingen in de sociale huursector zijn apart in beeld gebracht.

Uit de analyse blijkt dat het totale regionale planaanbod met 10.200 toegevoegde woningen voor de regio als geheel redelijk in lijn ligt met de te verwachten vraag, die in een gunstig scenario 8.300 woningen bedraagt en 7.400 woningen in een meer behoedzaam scenario. Voor de verschillende onderliggende segmenten naar woningtype en woonmilieu geldt echter dat vraag en aanbod niet altijd in evenwicht zijn.

Op basis van de analyse zijn kansrijke opties voor beleid in beeld gebracht voor het planaanbod, financiële instrumenten, grondbeleid en de sociale huursector. Wat kunnen individuele gemeenten zelf doen en welke opties behoeven actie van de regio als geheel? Regionale samenwerking kan meerwaarde bieden dankzij een effectievere benutting van de investeringscapaciteit van bijvoorbeeld woningcorporaties, spreiding van risico’s en een betere mobiliteit van de woningvraag door middel van een effectievere inzet van startersleningen.

Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

EMVI, tenzij…

26.11.2013

In dit onderzoek wordt het gebruik van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) bij aanbestedingen van werken in beeld gebracht. Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet per 1 april 2013 geldt het principe ‘EMVI, tenzij…’. In hoeverre passen publieke opdrachtgevers sindsdien het principe van aanbesteden op kwaliteit toe en hoe verhoudt dat zich tot de situatie vóór de aanbestedingswet? Welke aspecten spelen een rol, welk gewicht krijgen deze aspecten, en op welke manier en volgorde worden ze gecombineerd met de prijs om tot een gunningsoordeel te komen?

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2014

22.11.2013

Door de recente bezuinigingsrondes is het infrastructuurbudget van het ministerie van I&M voor de periode 2014-2017 verlaagd van € 29,6 miljard in de vorige begroting naar € 28,4 miljard dit jaar, een daling van 4%. Voor aanlegprojecten is de komende jaren € 2 miljard minder beschikbaar. Beheer en onderhoud krijgt in de komende jaren een impuls van € 900 miljoen. Met name voor rijkswegen is veel minder budget beschikbaar dan in de vorige begroting. De bezuinigingen leiden ertoe dat meer projecten later zullen worden opgeleverd dan in de planning van vorig jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland heeft gemaakt van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De resultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Infrastructuurmonitor: MIRT 2014’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

MKBA Zeeuws-Vlaanderen

23.10.2013

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen krijgen te maken met een krimpende en sterk veranderende samenstelling van de bevolking. Dit stelt de regio voor belangrijke uitdagingen. In deze studie worden de belangrijkste gevolgen voor de woningmarkt, voorzieningen en de werkgelegenheid in beeld gebracht.

Vragen die centraal staan zijn onder andere: Wat is de verwachte bevolkingsontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen tot 2040? In welke segmenten van de woningmarkt concentreert de leegstand zich bij krimp? Wat zijn de gevolgen van leegstand voor de leefbaarheid? Wat zijn de kosten van het slopen van overtollige woningen en hoe verhouden deze zich tot de maatschappelijke baten? Welke ruimte is er nog voor nieuwbouw? Wat zijn de effecten van de krimp op de bereikbaarheid van voorzieningen? Wat betekent de afname van het aantal jongeren voor het voortbestaan van scholen en sportaccommodaties op het platteland? Is er ruimte voor extra detailhandel? Hoe kan de groeiende zorgvraag optimaal geaccommodeerd worden? Hoe kan werkgelegenheid in de regio behouden blijven? Welke acties moeten door welke partijen worden ondernomen?

De studie ‘MKBA Zeeuws-Vlaanderen’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en de Provincie Zeeland.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Waterbouw en waterschappen tot 2020

11.10.2013

De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende jaren, onder meer op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van de opdrachtgevers, waaronder de waterschappen, en de marktpartijen in de waterbouw. De waterschappen maken daarbij de ontwikkeling naar meer strategisch inkopen en meer uitbesteden aan de markt. De waterbouwopgave en de veranderingen in de rolverdeling brengen een groot aantal uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen de waterschappen de waterbouwopgaven realiseren binnen beperkte budgettaire kaders? Hoe ontwikkelt zich de trend naar meer geïntegreerde contractvormen in de waterbouw? Welke ruimte krijgen de marktpartijen daarbij? Wat betekent dit voor de benodigde capaciteit in de sector, zowel kwantitatief als kwalitatief? Deze vragen staan centraal in dit rapport ‘Waterbouw en waterschappen tot 2020; marktontwikkelingen, rolverdeling en capaciteit’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Restauratie en onderhoud van monumenten tot 2018

10.10.2013

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel objecten gerestaureerd en onderhouden. Dit rapport geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de restauratieproductie voor de periode 2013-2018. Hoeveel monumenten zijn er in Nederland, en welk deel daarvan staat op de Rijksmonumentenlijst? Welke subsidieregelingen zijn er en hoeveel budget is in de komende jaren beschikbaar? En wat betekent dit voor de restauratieproductie? Antwoorden op deze vragen komen in dit rapport aan bod.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2012-2013

09.10.2013

In ‘Bouw in beeld’ worden actuele onderwerpen belicht vanuit het gezichtspunt van werkgevers, werknemers en zzp’ers in de bouw. Het beeld is grotendeels gebaseerd op jaarlijkse internetenquêtes onder deze drie partijen.

De laatste jaren wordt de sector gekweld door de gevolgen van de economische crisis. Wat zijn recente ontwikkelingen met betrekking tot aantallen ondernemingen, omzetten, faillissementen en werkzame personen? Hoe beoordelen ondernemers hun situatie wanneer zij kijken naar de orderpositie en de personeels- en prijsontwikkeling? Hoe ervaren zzp’ers de crisis?

In een krimpende markt zoeken bedrijven naar niches waar kansen liggen. Is verduurzaming van woningen en gebouwen een markt waar bedrijven brood in zien? Duurzaamheid betreft niet alleen het eindproduct van bedrijven maar ook de productiefactor arbeid. In hoeverre zorgen bedrijven er voor dat hun personeel veilig kan werken en daardoor zo lang mogelijk beschikbaar blijft? Wat vinden de werknemers en zzp’ers hier zelf van en in hoeverre zijn zij zich bewust van een gezonde leefstijl?

Het inrichten van de bouwplaats als een locatie waar veilig kan worden gewerkt en waar het milieu zo weinig mogelijk wordt belast, stelt eisen aan de logistieke functie. Is de logistiek op de bouwplaats de laatste jaren complexer geworden? Hoe hebben bouwbedrijven deze functie intern georganiseerd?

De crisis maakt dat bedrijven scherp op de kosten moeten letten.Het vermijden van onnodige kosten is daarom belangrijk. In hoeverre vormt diefstal op de bouwplaats zo’n kostenpost en in welke mate hebben bouwbedrijven hiermee te maken?

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Duurzame inzetbaarheid van arbeid

08.10.2013

Het aandeel van zzp’ers in de totale werkgelegenheid van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche is toegenomen van ruim 5% in 2000 tot 20% in 2013.

De verschuiving naar meer inzet van zzp’ers biedt zowel de bedrijven als de zelfstandigen voordelen. Er zijn ook nadelen aan deze verschuiving verbonden, die zich voor kunnen doen bij de zzp’er zelf, de bedrijven in de branche, de werknemers in loondienst van deze bedrijven en opdrachtgevers. Hierbij spelen onder andere de volgende vragen een rol:

Welke voordelen biedt het zzp’er-schap voor een dakdekker? Krijgen de zzp’ers door de inkomensschommelingen wel voldoende beloning voor hun werk of blijven belangrijke kosten en risico’s buiten beeld? Wat zijn de implicaties van de inzet van zzp’ers voor bedrijven en opdrachtgevers? Welke voordelen biedt de inzet van zzp’ers voor de bedrijven ten opzichte van de inzet van eigen werknemers en welke risico’s lopen bedrijven hierbij?

Deze studie gaat in op bovenstaande vragen en geeft een overzicht van de knelpunten die zich rond de duurzame inzetbaarheid van arbeid bij de inzet van zzp’ers voordoen en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze knelpunten te verminderen.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

SER Energieakkoord

20.09.2013

Het recent gesloten Energieakkoord genereert tot en met 2020 in totaal tussen € 13,0 tot € 17,7 miljard extra investeringen in energiebesparing of hernieuwbare energie. Het zwaartepunt van de investeringen ligt bij de hernieuwbare energie, waarin cumulatief € 9,5 miljard wordt geïnvesteerd in de periode 2013-2020. Belangrijke investeringen zijn er daarnaast in de gebouwde omgeving, waar in totaal tussen € 3,3 en € 7,9 miljard mee gemoeid is in de periode 2013-2020.

Gemiddeld brengt het investeringspakket jaarlijks 18.000 arbeidsjaren aan werk met zich mee. Van deze bruto werkgelegenheidsimpuls blijft netto gemiddeld 10.000 arbeidsjaren per jaar over, als rekening wordt gehouden met de bekostiging van de investeringen. Tegenover extra investeringen in duurzaamheid staan doorgaans namelijk lastenverzwaringen, die elders de investeringen en de werkgelegenheid in onze economie weer drukken. Het netto werkgelegenheidseffect treedt bovendien vooral op middellange termijn op. Op langere termijn mag bij een normale werking van de arbeidsmarkt worden verwacht dat geen betekenisvolle werkgelegenheidseffecten optreden.

De investeringen in hernieuwbare energie hebben per saldo een zeer bescheiden effect op de nationale werkgelegenheid. Het gaat hier om kapitaalintensieve investeringen die voor een belangrijk deel import oproepen. De investeringen in hernieuwbare energie gaan bovendien gepaard met omvangrijke exploitatieverliezen in de toekomst. Deze exploitatieverliezen zijn op te vatten als maatschappelijk efficiencyverlies. Dit is dan de prijs die wordt betaald voor de duurzaamheidswinst. Het beleid moet verder worden bezien in relatie met de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag

11.09.2013

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam heeft het EIB het perspectief onderzocht van de kantorenmarkten in de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. De stadsregio Rotterdam werkt samen met de gemeenten aan een betere afstemming van het kantorenbeleid. De inzet is om toekomstige vraag en aanbod op de kantorenmarkt in de regio op elkaar aan te laten sluiten.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de kantorenmarkt aan de vooravond staat van een grote opgave. De leegstand is hoog maar er blijft vraag naar kwaliteit en diversiteit. Op termijn zal de vraag naar kantoren afnemen en wordt de markt tegelijkertijd geconfronteerd met een verouderende kantorenvoorraad. De opgave zal zijn om gebruikers de diverse kantorenmarkt te blijven bieden waar vraag naar is, maar tegelijkertijd maatschappelijke problemen van een verouderende voorraad voor te blijven.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwen voor het onderwijs

13.08.2013

Deze studie naar de toekomst van het bouwen voor het onderwijs biedt inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen in demografie, beleid en trends op de middellange termijn. Het onderwijs is in relatie tot onderwijsvastgoed kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. Voor de jaren 2020 en 2030 zijn twee scenario’s voor de bouw voor het onderwijs opgesteld. Tot slot zijn op basis van deze toekomstanalyse kansen en bedreigingen voor het bouwen voor het onderwijs geïdentificeerd.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De feiten rond aanbesteden

18.07.2013

In dit onderzoek heeft het EIB in kaart gebracht hoe publieke opdrachtgevers de afgelopen tijd hun projecten op de markt brachten, en hoe opdrachtnemers daarmee omgaan. Extra aandacht wordt geschonken aan enkele thema’s die een belangrijke rol spelen in de nieuwe aanbestedingswet: samenvoegen en splitsen van opdrachten, proportionaliteit en het verplichten van EMVI. Dit rapport zoekt naar een empirische onderbouwing voor de veronderstelde problematiek in een poging onderscheid te kunnen maken tussen de feiten, stylized facts en meningen omtrent aanbesteden in de praktijk.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort 2013-2017

09.07.2013

De regio Amersfoort bestaande uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Nijkerk en Barneveld heeft in samenwerking met de provincie en het rijk het EIB gevraagd een verkenning uit te voeren naar de woningvraag, het aanbod en mogelijke beleidsopties op de korte en lange termijn. In dit rapport wordt het onderzoek voor de verkenning op korte termijn besproken.

Dit is een pilot in het kader van de Actieagenda Bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De Stroomversnelling

03.07.2013

Op verzoek van Platform31 heeft het EIB een doorrekening gemaakt van de effecten van de samenwerkingsovereenkomst ‘De Stroomversnelling’ voor de bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw.

Van 2017 tot 2020 heeft de uitvoering van dit plan jaarlijks € 400 miljoen additionele bouwproductie tot gevolg en levert het bijna 2.000 banen op. De cumulatieve additionele productie van dit plan is € 1,8 miljard tot en met 2020. Dit betekent extra werkgelegenheid van 9.000 mensjaren. Er worden in totaal 111.000 woningen verder verduurzaamd dan onder traditionele omstandigheden gebeurd zou zijn.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘De Stroomversnelling, effecten voor productie en werkgelegenheid’.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2012

01.07.2014

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2012 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2012 op 4,9% uitgekomen. Dit betekent in vergelijking met 2011 een lichte daling van 0,1 procentpunt. Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel kwam in 2012 uit op 5,9%, wat een lichte stijging met 0,1 procentpunt ten opzichte van 2011 betekent. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde in 2012 met 0,1 procentpunt naar 2,6%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing

20.06.2013

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het EIB enkele varianten doorgerekend van een investeringsimpuls voor woningcorporaties, gefinancierd uit een verhoging van de verhuurderheffing. De vier onderzochte varianten hebben allemaal een licht positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid van 1.500-3.500 arbeidsjaren, doordat deels sprake is van het omzetten van inactief vermogen van sommige corporaties naar actief, investerend vermogen voor anderen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018

03.05.2013

Nadat de afbouwsector in 2009 en 2010 kromp, was in 2012 sprake van een tweede fase van teruggang. Wat zijn de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid op de korte en op middellange termijn? Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich ontwikkeld? Welke impuls biedt de transformatie van leegstaande kantoren? En welke trends zijn er rond de CAO en personeelsvoorziening?
Deze vragen staan centraal in ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018’, waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf, het wand- en plafondmontagebedrijf, het vloerenleggersbedrijf, het terrazzobedrijf en het blokken- en elementenstellersbedrijf wordt beschreven.
De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woonakkoord

02.04.2013

Het woonakkoord dat vijf politieke partijen onlangs hebben opgesteld haalt enkele scherpe kanten van het Regeerakkoord af, maar kan niet voorkomen dat het beleid de woningvraag en de bouwproductie nog steeds stevig afremt in deze kabinetsperiode. De belangrijkste aanpassing is de verruiming van het huurbeleid in combinatie met beperking van de verhuurderheffing. Hierdoor vallen de investeringen niet terug met ruim € 1 mld – zoals het gevolg zou zijn van uitvoering van het Regeerakkoord – maar met ongeveer € 0,3 mld. Een nadeel van het woonakkoord voor de bouwinvesteringen en de doorstroming op de woningmarkt is daarentegen de beperking van de huurstijging. Dit is gunstig voor zittende huurders, maar de bouwproductie zal hierdoor naar verwachting € 0,25 mld lager uitvallen in vergelijking met uitvoering van de oorspronkelijke maatregelen uit het Regeerakkoord.

De maatregel om de btw te verlagen is gunstig voor het onderhoud en renovatiewerk dit jaar en heeft een impuls op de bouwproductie van ongeveer € 0,6 mld. De maatregelen in het woonakkoord die specifiek zijn gericht op de koopsector hebben daarentegen nauwelijks effect op de woningvraag en de bouwproductie. De belangrijkste kans hier ligt bij het snel uitwerken van het plan rond de nationale hypotheekobligatie. Hierdoor zou de hypotheekrente moeten kunnen dalen. Indien een structurele verlaging van de hypotheekrente met ½%-punt kan worden gerealiseerd, dan levert dit op jaarbasis in de komende jaren bijna 20.000 fulltime banen op in de bouwsector.

Van de notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn