Benchmarking van de bouw

19.04.2018

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek verricht naar de invulling (content) van een benchmarkingsysteem voor de bouw. Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de mogelijke routes voor een robuust raamwerk dat voor consumenten een transparantere bouwmarkt creëert.

Een benchmarkingsysteem voor de bouw kan grote (maatschappelijke) voordelen genereren. Dit gebeurt echter alleen wanneer het systeem betrouwbaar en breed gedragen is en met de consument als uitgangspunt wordt opgezet. De betrouwbaarheid van het systeem is ook voor bouwende partijen zeer van belang. Slechte reviews zullen in een goed functionerend systeem namelijk grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie en de business van bedrijven. Het opzetten van een benchmarkingsysteem voor de bouw vereist derhalve een grote mate van zorgvuldigheid. Om deze reden is in dit onderzoek gekeken naar de mogelijke invulling van een benchmarkingsysteem voor de bouw. Hiertoe is de invulling van zes onderdelen geanalyseerd: segmentering, kwaliteit, reviews, track records, additionele informatie en het financierings-model. Voor elk van deze onderdelen zijn verschillende routes en de bijbehorende gevolgen in kaart gebracht. Daarnaast worden de meest kansrijke routes besproken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sociale innovatie in de bouw

19.04.2018

FNV Bouw heeft het Economisch Instituut voor de Bouw gevraagd een eerste inventarisatie te maken van de status van sociale innovatie in de bouw: de mate waarin werknemers de mogelijkheid wordt gegeven om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen in hun bedrijf. Op basis van enquêtes onder werknemers en werkgevers geeft dit rapport inzicht in de percepties van beide groepen op tien instrumenten van sociale innovatie, waaronder de mogelijkheid om in deeltijd te werken, invloed op de eigen werkzaamheden, decentrale besluitvorming in de organisatie en loopbaanmogelijkheden. Ook de voorkeuren van werknemers op deze instrumenten komen naar voren. Tot slot wordt beschreven welke verbanden er zijn van een hoog niveau van sociale innovatie in organisaties op onder andere werktevredenheid en werkzekerheid van werknemers, bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde aannemerij en afbouw

17.04.2018

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de bouw en in het bijzonder de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

Hoeveel nieuwe arbeidskrachten zijn hiervoor nodig? Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2016-2017

30.03.2018

Bouw in Beeld geeft een overzicht van de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2016-2017 hebben ongeveer 1.700 respondenten meegewerkt.

In 2016 was sprake van hoogconjunctuur, met schaarste aan arbeidskrachten als gevolg. Hierdoor heeft een verbetering van de werkzekerheid van werknemers plaatsgevonden. Ook zzp’ers lijken te profiteren van de gespannen arbeidsmarkt, zij worden vaker ingehuurd en rekenen hogere uurtarieven. De toename in flexibilisering zet ook dit jaar door, in 2016 vond opnieuw een stijging van het aantal zzp’ers plaats. Onder werkgevers is veel aandacht voor gezondheid, duurzame inzetbaarheid en scholing om huidige werknemers te behouden. Daarnaast wordt in verschillende mate gebruik gemaakt van velerlei technologische innovaties. Deze worden door zowel werkgevers als werknemers niet als een bedreiging gezien

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2016 – tweede halfjaar

30.03.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse rapportage over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De monitor betreft vragen over de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2016. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei en hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? En hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

23.03.2018

Het GA-platform Restauratie vertegenwoordigt gespecialiseerde restauratiebedrijven uit elf branches: erfgoedhoveniers, glazeniers, smeden, leidekkers, metselaars, molenmakers, rietdekkers, schilders, steenhouwers, timmerbedrijven en voegers. In deze studie worden de karakteristieken en belemmeringen van deze branches rond omzet, arbeid, scholing en certificering in beeld gebracht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016

16.03.2018

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de arbeidsongevallen in de bouw, in eerdere jaren deden we dit in samenwerking met het opgeheven Arbouw. In deze publicatie worden de ongevallenpercentages van Bouwwerknemers in 2016 beschreven. Het ongevallenpercentage in de bouw is in 2016 met 6,2% gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Het deel werknemers hiervan dat een arbeidsongeval heeft gehad is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren en kwam in 2016 uit op 2,8% van de werknemers.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woningmarktbeleid in Amsterdam

15.03.2018

Toegankelijkheid woningmarkt Amsterdam niet gebaat bij 40-40-20 beleid
Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Amsterdam om een groter aandeel woningen voor middeninkomens te gaan bouwen, zal niet leiden tot een wezenlijk betere toegang voor deze groep tot de Amsterdamse woningmarkt. Het extra aanbod vanuit de nieuwbouw zal gepaard gaan met een duidelijke afname van de doorstroom naar duurdere segmenten, zodat er per saldo maar een bescheiden effect overblijft in termen van beschikbaar aanbod in het middensegment. Op termijn zal bovendien ook de doorstroming vanuit het nieuwe, gesubsidieerde middensegment gering zijn, wat de toegankelijkheid voor nieuwe groepen verder beperkt. De effectiviteit van het beleid is daarmee gering, terwijl de vereiste subsidies omvangrijk zijn. Het beleid kost de Amsterdamse belastingbetaler structureel tenminste € 80 miljoen op jaarbasis.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ’Woningmarktbeleid in Amsterdam’. De studie is verricht op eigen initiatief en de resultaten zijn van belang voor afwegingen in diverse gemeenten rond beleid om een groter middensegment in de huursector te ontwikkelen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De vermogensgeneratie

11.02.2018

Tijdens de crisis is de koopkracht van de aanvullende pensioenen gemiddeld met ongeveer 8% afgenomen. Ook de komende jaren zal volledige indexering bij de huidige systematiek nog niet mogelijk zijn. De inkomens van gepensioneerden en zij die binnenkort met pensioen gaan zullen hierdoor opnieuw op achterstand worden gezet. Op lange termijn zijn er juist goede perspectieven voor welvaartsvaste pensioenen en bij een terugkeer naar bescheiden positieve reële rentes kan bovendien inhaalindexatie worden toegepast. De pensioenen kunnen dan weer sterker in koopkracht stijgen dan de lonen. Jongere generaties profiteren volledig van deze ontwikkeling, maar voor de huidige generatie gepensioneerden en zij die binnenkort met pensioen gaan is er onvoldoende tijd om (volledig) van dit herstel te profiteren. Daarmee zorgt de pensioensystematiek voor een kloof tussen de generaties, waarbij jongere generaties veel gunstiger perspectieven hebben dan de huidige generatie ouderen.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘De vermogensgeneratie; Inkomens- en vermogensontwikkeling na pensionering’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018

25.01.2018

De bouwproductie heeft de opwaartse trend ook in 2017 kunnen doorzetten. In de afgelopen drie jaar is de productie met 20% gestegen, een reële stijging met ruim € 10 miljard. De gevolgen van deze snelle groei worden echter ook steeds duidelijker zichtbaar. De orderboeken van bouwbedrijven raken steeds voller en het aantal vacatures neemt snel toe. De condities aan de vraagzijde zijn gunstig, maar kan de bouw de groeiende vraag nog wel aan of gaan aanbodrestricties het beeld meer en meer bepalen? En wat zijn de gevolgen van de nieuwe demografische ramingen van het CBS? Wat betekent dit voor de spanning op de woningmarkt en de bouwopgave op middellange termijn? Wat zijn de vooruitzichten voor de kantorensector, de winkels en de zorg- en onderwijsgebouwen? En komt de infrasector na jaren van achterblijvende groei de komende jaren nu ook serieus in de lift te zitten? Welke rol speelt het overheidsbeleid rond mobiliteit en waterveiligheid hierbij?

De ontwikkelingen op de woning- en utiliteitsmarkt lijken ook steeds sterker in het teken te staan van duurzaamheid. Het regeerakkoord kondigt intensiveringen aan en ook de provincies en gemeenten hebben hoge ambities. Wat betekent dit voor de investeringen in duurzaamheid van de bestaande gebouwenvoorraad in de komende jaren? Gaan de investeringen van corporaties hierdoor belangrijk toenemen? En wat is voor de inframarkt de rol van investeringen in duurzaamheid?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – najaar 2017

22.01.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2017’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Marktmonitor Rijksvastgoedbedrijf 2017

18.12.2017

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd om
de in 2010 en 2014 uitgevoerde marktmonitor voor het RVB dit jaar opnieuw uit te voeren. De monitor heeft tot doel om het Rijksvastgoedbedrijf beter in staat te stellen onderbouwde keuzes te maken bij de invulling van het opdrachtgeverschap. De Marktmonitor Rijksvastgoedbedrijf 2017 verschaft inzicht in de actuele situatie van de bouwsector, met nadruk op de voor het RVB relevante deelsectoren (gww- en vastgoedmark). De betekenis van de sectorale ontwikkelingen voor de vormgeving van het opdrachtgeverschap van het RVB komen specifiek aan bod. De rapportage mondt uit in een aantal aanbevelingen om het opdrachtgeverschap te verbeteren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Kwalitatieve woningvraag in Twente

18.12.2017

Naar aanleiding van de studie ‘De woningmarkt in Twente’ is een verdiepende studie gedaan naar de kwalitatieve vraagontwikkeling op lokaal niveau. Per gemeente zijn de ontwikkelingen voor de vraag naar de verschillende woningmarktsegmenten in beeld gebracht. Tevens zijn een aantal strategische implicaties en beleidsopties geschetst.

Welke Twentse gemeenten zullen de komende periode nog een sterke groei van de woningvraag meemaken? Zijn er ook gemeenten die met krimp geconfronteerd zullen worden? Hoe ontwikkelt de vraag naar de verschillende woningmarktsegmenten zich per gemeente? Hoe gaat de doelgroep van de gereguleerde huursector er in de toekomst uitzien? Verschilt dit sterk per gemeente? Wat betekent dit voor het beleid van corporaties, gemeenten en provincie? Welke instrumenten hebben zij tot hun beschikking en hoe kunnen zij de in te zetten mix van instrumenten goed onderling afstemmen?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022

14.12.2017

De bouwarbeidsmarkt maakt turbulente tijden mee. Na zes jaar van crisis en een groot verlies aan arbeidsplaatsen, is binnen enkele jaren de situatie drastisch omgeslagen en is inmiddels sprake van schaarste op de bouwarbeidsmarkt. Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw in de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Wat kunnen de sector en de overheid doen om het tij te keren?

Naast schaarste is flexibilisering een belangrijk thema op de bouwarbeidsmarkt. Zal de flexibilisering in hetzelfde tempo toenemen of is het plafond voor specifieke beroepen al in zicht? Wat zijn de drijvende krachten achter flexibilisering en gaan bouwbedrijven straks weer meer werknemers in dienst nemen? Hoe aantrekkelijk is het voor werknemers om in vaste dienst te gaan of blijft de trek naar zelfstandigheid sterk?

Tegen de achtergrond van schaarste en flexibilisering is het belangrijk voor de bouwsector om aantrekkelijke arbeidsperspectieven te bieden. In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder voor mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen?

Deze vragen staan centraal in de publicatie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022’, welke in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De woningmarkt in het Regeerakkoord

08.12.2017

In het Regeerakkoord van Rutte III zijn maatregelen opgenomen die op de woningmarkt aangrijpen. Deze maatregelen betreffen vooral aanpassingen van de fiscale behandeling van het eigen woningbezit. Per saldo pakken de maatregelen negatief uit voor de woonlasten, maar hier staat een bestedingsimpuls als gevolg van een algehele lastenverlichting tegenover. Per saldo zijn de effecten voor de woningmarkt bescheiden.

De effecten van de verschillende maatregelen worden beschreven in het rapport ‘De woningmarkt in het Regeerakkoord; effecten van verschillende beleidsmaatregelen’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de funderingsmarkt

15.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) de trends op de funderingsmarkt in beeld gebracht. Het onderzoek gaat in op de vraag naar funderingswerken in de komende jaren, en de gevolgen daarvan voor de personeelsbehoefte. Welke gevolgen heeft de sterke groei op de bouwmarkt voor de funderingsmarkt? Welke rol hebben funderingsbedrijven in het bouwproces? Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen op de markt? Welke mogelijkheden hebben de funderingsbedrijven voor innovatie?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Trends op de funderingsmarkt; marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2022’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Contactpersoon: Paul Groot

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwstenen voor beweegbare bruggen

09.11.2017

Het EIB heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de vervanging van bruggen in de komende jaren. Het onderzoek gaat in op de effecten van meer prefabricage, standaardisering en aanpasbaar bouwen en beheren. Welke voordelen zijn er te behalen in de bouw- en onderhoudskosten als meer standaardisatie wordt toegepast? Wat betekent meer prefabricage en standaardisatie voor de hinder bij de aanleg en het onderhoud van bruggen? Welke milieuvoordelen zijn er te behalen? Naast de kansen wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden voor toepassing van nieuwe werkwijzen. Welke mogelijkheden biedt een programmatische aanpak van de bruggenopgave? Wat betekenen de nieuwe werkwijzen voor de aanbesteding van deze projecten?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland

27.10.2017

In opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek uitgevoerd naar de risico’s voor de realisatie van bestaande woningbouwplannen. Het onderzoek is uitgezet in het kader van de samenwerkingsagenda tussen de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland.

Is er voldoende plancapaciteit beschikbaar als rekening wordt gehouden met uitval of vertraging van bestaande woningbouwplannen? Hebben bestuurlijk harde plannen ook minder risico op vertraging? Wat zijn de belangrijkste financieel-economische risico’s van bestaande plannen? Zorgen belemmeringen rondom infrastructuur voor meer vertraging dan capaciteitsproblemen? Sluiten bestaande plannen ook kwalitatief goed aan op de toekomstige woningvraag? Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2016

29.09.2017

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2016 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2016 op 4,4% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel bleef in 2016 ongewijzigd op 5,5%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,7%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De effecten van een prijsopslag op beton

20.09.2017

De publieke en private partijen in de betonketen werken toe naar een Duurzaam Betonakkoord. De doelstelling van het akkoord is afspraken met bedrijven te maken over de invoering van instrumenten die hen ondersteunen en stimuleren om te investeren in technische maatregelen waarmee een substantiële reductie van CO2-emissies en meer hergebruik van beton en cement in de betonketen kan worden bereikt. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek verricht naar de economische effecten van een prijsopslag van € 1 op de kubieke meter betonprijs in het kader van de bekostiging van het Betonakkoord.

In welke mate treedt er een verschuiving op van Nederlandse betonproductie naar het buitenland? In hoeverre worden vindt substitutie plaats naar andere materialen door de prijsverhoging? En hoe is de verdeling van de effecten naar deelsectoren?

Deze en andere vragen staan centraal in het rapport ‘De effecten van een prijsopslag op beton’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Innovatie in de bouw

11.09.2017

In opdracht van de paritaire organisaties in de bouw, hebben het EIB en de Universiteit Twente onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen voor innovatie in de bouw en naar mogelijke oplossingsrichtingen om deze belemmeringen weg te nemen. Het onderzoek is één van de bouwstenen van de Bouwagenda.

De belangrijkste belemmeringen en oplossingsrichtingen worden in het onderzoek vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Welke belemmeringen creëren onder andere overheidsbeleid, wet- en regelgeving, aanbestedingsbeleid en een gebrek aan samenwerking? En op welke manier dragen bijvoorbeeld een ambitieuze overheid, een programmatische aanpak en een past-performancesysteem bij aan innovatie? Deze en andere vragen komen in het rapport ‘Innovatie in de bouw’ aan de orde. Daarnaast worden drie sporen voor implementatie van de oplossingsrichtingen gepresenteerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Energiebesparing in de utiliteitsbouw

24.07.2017

Vanuit het Rijk zijn verschillende sets aan regels en instrumenten voor energiebesparing in utiliteitsgebouwen van kracht. In het kader van de Omgevingswet is door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken overeengekomen dat deze regels en instrumenten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Om deze afstemming mogelijk te maken, heeft het EIB een verkennende inventarisatie gemaakt van afstemmingsmogelijkheden in geldende en voorziene regelgeving voor gebouwgebonden energiebesparende maatregelen in de Nederlandse utiliteitsbouw. In het rapport komen onder andere de verscheidenheid aan actoren, de overlap tussen regelgevingen en de verschillende meeteenheden van energiebesparing aan de orde. De rapportage dient als input voor nadere analyse door de ministeries.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Jelger Arnoldussen
020-205 1617
jarnoldussen@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

05.07.2017

Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er toenemende zorgen over werknemers in zware beroepen. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen, het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de toekomst nemen deze problemen naar verwachting verder toe.

Zou een aparte regeling die werknemers in zware beroepen in staat stelt eerder met pensioen te gaan hier een haalbare oplossing voor kunnen bieden? Zijn er goede, betrouwbare criteria om zware beroepen te kunnen onderscheiden van de overige beroepen? Is een dergelijk onderscheid ook uitvoerbaar en praktisch te hanteren? Wat kunnen we leren van ervaringen in andere Europese landen? Wat is de eventuele rechtvaardiging voor het onderscheiden van zware beroepen en overige beroepen in relatie tot de pensioengerechtigde leeftijd? Welke beroepen in onze economie kunnen op basis van objectieve criteria tot de zware beroepen worden gerekend? Wat zijn de effecten van een regeling die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen? Is een dergelijke regeling betaalbaar?

De antwoorden op al deze vragen komen in dit rapport aan bod. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Technisch Bureau Afbouw voor de Nederlandse afbouwsector (stukadoors, wand- en plafondmonteurs, blokkenstellers, vloerenleggers, terrazzowerkers en natuursteenbewerkers). Aangezien een eventuele regeling naar verwachting niet alleen zal kunnen gelden voor de afbouwsector, is tevens gekeken naar de implicaties als een regeling zou worden getroffen voor alle sectoren in onze economie.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Taco van Hoek
020-205 1600
tvhoek@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2016 – eerste halfjaar

30.06.2017

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ is de vijfde in een reeks van rapportages over de gang van zaken bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
De monitor wordt twee maal per jaar uitgebracht en bericht over het laatste afgelopen halfjaar. Dit rapport betreft het eerste halfjaar van 2016. Hoeveel uren werkten zzp’ers per week in het eerste halfjaar van 2016? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Wat waren de ontwikkelingen m.b.t. de werkvoorraad en de bezettingsgraad? Was er sprake van omzetgroei? Hoe ontwikkelde zich het inkomen van zzp’ers? Hadden zzp’ers te maken met specifieke knelpunten in de bedrijfsvoering?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Bouwnijverheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Samira Errami
020-205 1600
serrami@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2017

29.06.2017

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2017’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sustainable Urban Delta

26.04.2017

Sustainable Urban Delta, ontwikkelingen en investeringsopgaven in beeld

Ten behoeve van de NL Next Level campagne van VNO-NCW heeft het EIB een verkenning gemaakt van een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven in de infrastructuur, de gebouwde omgeving en in de energietransitie.

Welke demografische ontwikkelingen zullen zich in de periode 2015-2030 voordoen? Hoe zal het welvaartsniveau, het opleidingspeil en de mobiliteitsvraag zich ontwikkelen? Wat zijn de ontwikkelingen rond de energietransitie? Welke fysieke investeringsopgaven in de infrastructuur, de gebouwde omgeving en in de energietransitie komen hieruit voort? En welke nieuwe (technologische) trends doen zich hier voor?

Deze en andere vragen staan centraal in de studie ‘Sustainable Urban Delta’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woningmarkt in Twente

11.04.2017

Voor de regio Twente is onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Hierbij is zowel de kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkeling van de woningvraag in kaart gebracht. Daarnaast is een aantal strategische opgaven voor met name de woningcorporaties in kaart gebracht.

Hoeveel huishoudens komen er nog bij in Twente in de periode tot 2030? Treedt daarna krimp in? Hoe ontwikkelen de verschillende doelgroepen zich en wat betekent dit voor de vraag in de verschillende woningmarktsegmenten? Hoe kunnen de corporaties in Twente goed omgaan met een afname van de vraag in het gereguleerde huursegment? Leidt passend toewijzen tot grote knelpunten in de corporatievoorraad? Liggen er grote opgaven op het gebied van verduurzaming of extramuralisering van de zorg? Hoe zit het met de leefbaarheid van wijken in Twente?

Deze en andere vragen staan centraal in de studie ‘Woningmarkt in Twente’

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Internationale vergelijking kwaliteitsborging

31.03.2017

Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet tot slechtere bouwwerken. De in Nederland voorgenomen verruiming van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de internationale praktijk. Andere landen sturen vooral op functionele eisen en deskundigheidseisen van de betrokken partijen, terwijl Nederland ook sterk stuurt via regelgeving en procedures. Bij de toekomstige evaluatie van het Nederlands stelsel is het goed om te kijken of er inderdaad sprake is van overregulering en welke verbeterstappen op grond van ervaringsfeiten zijn door te voeren.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging; Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’, die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is uitgevoerd. In de studie worden de kwaliteitsborgingstelsels met private kwaliteitsborgers in Duitsland, Noorwegen, Ierland en Engeland onderling en met het voorgenomen Nederlandse stelsel vergeleken. Het doel van de vergelijkende studie is om lessen te leren uit de ervaringsfeiten van de buitenlandse kwaliteitsborgingsstelsels voor de verdere uitwerking van het voorgenomen Nederlandse stelsel.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2017

14.03.2017

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Hoe zijn deze tot 2021 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking met de planning van vorig jaar? Hoe verhouden de budgetten zich tot de opgaven op de langere termijn?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

10.03.2017

Met de verkiezingen in zicht en na de spectaculaire omslag op de woningmarkt rijst de vraag waar de uitdagingen de komende jaren liggen en hoe verschillende politieke partijen hier op in willen spelen. Het beeld dat uit de verkiezingsprogramma’s naar voren komt is enigszins ontnuchterend. Er zijn diverse dossiers waar de politieke partijen geen doelstellingen voor formuleren of die zelfs in het geheel niet worden genoemd. Daar waar wel ambities worden geformuleerd gaat dit zelden gepaard met het aangeven van de concrete instrumenten die zullen worden ingezet om het doel te realiseren. Er zijn echter wel degelijk goede en vaak eenvoudig te implementeren maatregelen beschikbaar om belangrijke doelen op de woningmarkt te gaan realiseren in de komende regeerperiode.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘Woningmarktbeleid in de komende Regeerperiode, een verkenning van beleidsmaatregelen aan de hand van verkiezingsprogramma’s’.

De volgende vragen komen in de studie aan bod. Waar gaan de woonwensen naar uit en wat betekent dit voor het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen keuzevrijheid en maatwerk op de hypotheekmarkt worden vergroot? Hoe staat het met de betaalbaarheid in de huursector en hoe heeft deze zich ontwikkeld? Is er een bijzonder probleem met het aanbod van ‘middeldure’ huurwoningen? Kan de verhuurderheffing worden ingezet om meer maatschappelijke investeringen tot stand te brengen? Wat voor mogelijkheden liggen er voor duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande koopvoorraad en hoe is dit effectief vorm te geven?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn