Werkdruk onder UTA-personeel

24.09.2019

In opdracht van DB CAO heeft het EIB een onderzoek uitgevoerd onder UTA-werknemers met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden en werkdruk. Het onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de vraag welke problemen er spelen onder UTA-personeel en hoe deze volgens werkgevers en werknemers het best kunnen worden opgelost. De resultaten zijn verkregen middels een enquête onder werknemers en werkgevers in de bouw. Verdere inzichten zijn verkregen door middel van een rondetafelbijeenkomst onder UTA-werknemers en via directe communicatie met werkgevers.
In het rapport worden vragen beantwoord, zoals: Welke arbeidvoorwaarden gelden voor het UTA-personeel? Hoe wordt overwerk gecompenseerd? Ervaart het UTA-personeel een hoge werkdruk? Welke maatregelen zijn het meest efficiënt bij het verminderen van de werkdruk?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid

24.09.2019

Dit onderzoek geeft een beeld van de samenhang tussen kosten, prijzen en winstgevendheid voor verschillende categorieën bouwbedrijven tijdens verschillende conjuncturele fasen. De volgende vragen worden beantwoord in de rapportage:

Hoe hebben de input- en outputprijzen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? En hoe heeft de winstgevendheid van de verschillende type bouwbedrijven, zoals b&u- en gww-bedrijven, zich ontwikkeld? Zijn er overeenkomsten te zien tussen de prijsontwikkelingen en de winstgevendheid van bedrijven? In welke mate is er sprake van conjunctuurgevoeligheid bij de verschillende type bedrijven in de bouwsector? Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de conjunctuurgevoeligheid van de bouwsector te beperken?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infra

12.07.2019

Het EIB heeft in opdracht van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in beeld gebracht en de kosten die dit jaarlijks met zich meebrengt voor de sector. We hebben geanalyseerd welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Hoe hoog is het verzuim bij verschillende beroepen en leeftijdsklassen in de sector? Hoe verhoudt het verzuim bij de ondergrondse netwerken zich tot dat in andere sectoren? Welke specifieke maatregelen nemen bedrijven om de uitval van oudere werknemers te beperken? Hoe effectief zijn deze maatregelen? Welke rol spelen opdrachtgevers bij het verbeteren van de inzetbaarheid?

Deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de ondergrondse infrastructuur; kosten van uitval en kansen voor beleid’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij:
Paul Groot
020 – 205 1600

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Overdrachtsbelasting als instrument voor verduurzaming

05.07.2019

In deze studie zijn de effecten geanalyseerd van een tariefdifferentiatie voor de overdrachtsbelasting (OVB) die aangrijpt bij de energieprestaties van de woning. Voor energetisch goed geïsoleerde woningen wordt bij de verkoop dan minder overbelasting betaald dan voor minder goed geïsoleerde woningen. Door voor de verkoop de woning te verbeteren kunnen de eigenaren het voordeel van de lagere overdrachtsbelasting naar zich toehalen, maar zij moeten hiervoor wel in besparingsmaatregelen investeren.

Welke bijdrage kan deze maatregel leveren aan de verduurzaming van de woningvoorraad? Welke investeringen zijn nodig om bestaande woningen met uiteenlopende energieprestaties goed te isoleren? Hoeveel woningen kunnen bij verkoop rendabel worden verbeterd? Wat zijn de effecten bij verschillende vormgevingsvarianten? Wat zijn de gevolgen voor de huizenprijzen en de overheidsbegroting?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Overdrachtsbelasting als instrument voor verduurzaming’, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2019

04.07.2019

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cencobouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ is hier als PDF te downloaden.

Daarnaast heeft het EIB het conjunctuurverloop sinds de eerste Monitor bouwketen in beeld gebracht en vergeleken met de beschikbare statistische data. Zijn er verschillen in het conjunctuurverloop te zien tussen de verschillende schakels? In hoeverre komt de conjunctuurdata overeen met de statistische data? Antwoorden op deze en andere vragen zijn in dit PDF-rapport te vinden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Klimaatbeleid tegen het licht

03.07.2019

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de doorrekening van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de verbonden infrastructuur de afgelopen maanden onder de loep genomen. Daarbij heeft de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) centraal gestaan. Aangezien het Klimaatakkoord dat vorige week bekend is geworden hier bijna volledig bij aansluit zijn de conclusies ook op dit akkoord van toepassing.

Welke vragen komen in het onderzoek aan bod?
Zijn de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving en de mobiliteit haalbaar en betaalbaar? Wat betekenen de doelstellingen voor de gebouwde omgeving voor de kosten voor eigenaren en gebruikers? Wat is de doorwerking naar de belastingbetaler? Welke kosten heeft het PBL in de beschouwing meegenomen? Zijn belangrijke kosten buiten beeld gebleven? En welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de berekeningen voor kosten en opbrengsten?

Gaan innovatie en andere wijzen van aanbesteden zorgen voor een flinke daling bij de kosten van de bouw- en isolatiewerkzaamheden? Welke opbrengsten zijn er voor woningeigenaren? Hoe ver kijken die vooruit en in welke mate is sprake van financieel onrendabele investeringen? En wat zijn de vooruitzichten bij de wijkaanpak en de ingrepen in de publieke ruimte?

Wat zijn de financiële gevolgen van een explosieve groei van elektrisch rijden? Hoe ziet de rekening eruit voor de automobilist en wat is de doorwerking naar de overheidsfinanciën? En wat betekent de overgang naar gasloos voor de gasbaten van de Staat, zowel tot 2030 als daarna?

Hoe kan worden aangekeken tegen (de kosten van) het klimaatbeleid tot 2030 als tussenstation op weg naar 2050? En, ten slotte, wat zouden de beleidsimplicaties kunnen zijn van de resultaten vanuit het onderzoek?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen

13.06.2019

In 2013 heeft Rigo in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen. Naar aanleiding hiervan ontstond discussie over de ingeschatte kosten van de extra eisen. Het ministerie van BZK heeft het EIB verzocht een contraexpertise uit te voeren naar de kosten van de extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen.

In tegenstelling tot de bevindingen van Rigo concludeert het EIB in deze studie dat de extra toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen wel structureel tot hogere kosten en verlies aan baten zal leiden. De verwachting is dat de kosten voor de aanpassing van balkons en liften ook op lange termijn € 4.000 per woning zullen bedragen. Een andere indeling van nieuwbouwappartementen als gevolg van de extra toegankelijkheidseisen leidt niet tot wezenlijk hogere bouwkosten. Uit de analyse van de voorbeeldappartementen blijkt dat in veel gevallen de aanpassingen binnen de buitenmaten van het appartement kunnen worden uitgevoerd. Deze bevinding is ook door de ontwikkelaars van deze appartementen bevestigd en is ook in lijn met het Rigo-rapport. Wel leiden deze extra eisen tot ruimteverlies elders in het appartement. Het gaat om gemiddeld 1,3 m2 die anders wordt benut. Dit ruimteverlies gaat ten koste van bijvoorbeeld de woonkamer, de (extra) slaapkamer en de situering van deuren in de woning. De extra toegankelijkheidseisen leveren voor een minderheid van de gebruikers extra baat op. Een veel groter deel van de huishoudens zal de andere woningindeling negatief waarderen, omdat die ten koste gaat van andere -voor hen belangrijkere- ruimten in de woning. Dit zal zich vertalen in minder verkoop- of huuropbrengsten.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

11.06.2019

Buitenlandse arbeidskrachten spelen een steeds grotere rol op de bouwplaats. In de periode 2015-2017 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten met ongeveer 20% gestegen naar een niveau van ruim 40.000. Daarmee is naar schatting ruim een op de vijf arbeidskrachten op de bouwplaats inmiddels een buitenlandse arbeidskracht. In termen van groei was de inbreng van buitenlandse arbeidskrachten op de bouwplaats nog belangrijker: 40% van de groei van de arbeidscapaciteit in de periode 2015-2017 kwam van buitenlandse arbeidskrachten. Indien de groei in dit tempo aanhoudt zullen er ongeveer 53.000 buitenlandse arbeidskrachten actief zijn in 2020. Deze krachtige groei verhoogt de complexiteit op de bouwplaats en vergt extra inspanning van de bouwsector rond communicatie en veiligheid.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2018 – eerste halfjaar

07.06.2019

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2018. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Tijden zijn gunstig voor zzp’ers in de bouw. De groei van het aantal zzp’ers zet verder door en hun gemiddelde uurtarieven zijn gestegen. Daarnaast hebben zzp’ers het steeds drukker en beoordelen zij hun werkvoorraad als positief. Ongeveer twee derde van de zzp’ers wil in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed

30.05.2019

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil met een brede waardebenadering invulling geven aan de nationale opgaven uit het regeerakkoord, zoals de klimaat- en energietransitie, circulaire economie, woningbouw en sociaaleconomische thema’s. Binnen deze benadering worden financiële en bredere maatschappelijke effecten zo optimaal mogelijk in de afweging betrokken en wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met de regio’s en waar mogelijk ook met marktpartijen. Hiertoe ontwikkelt het RVB een Regionaal Ontwikkelprogramma en als eerste stap hierin zijn acht concrete projecten opgenomen. In opdracht van het RVB heeft het EIB deze acht regionale projecten aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderzocht. De volgende vragen staan hierbij centraal:
Welke lessen naar de toekomst kunnen getrokken worden? Waar zijn maatschappelijke waarden voornamelijk te realiseren? En welke inzet (financieel/anderszins) hangt hiermee samen?

Van de conclusie en aanbevelingen van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Effectief planaanbod en nationale bouwambities

13.05.2019

Het kabinet heeft de Nationale Woonagenda opgesteld, waarin de ambitie is uitgesproken om tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen te bouwen om zo vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te brengen. Is deze ambitie voldoende om tegemoet te komen aan de woningvraag? Hoe verhoudt de ambitie zich tot de woningbouwproductie die in de afgelopen jaren daadwerkelijk tot stand is gekomen? Zijn er voor de komende jaren voldoende woningen in plannen vastgelegd om deze ambitie te kunnen verwezenlijken? Hoe ziet de kwalitatieve invulling van de woningbouwproductie eruit? Welke acties kunnen worden ondernomen om de woningmarkt beter in balans te brengen?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Effectief planaanbod en nationale bouwambities’, dat in opdracht van Bouwend Nederland is uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Sociale innovatie in de bouw 2018

06.05.2019

Kan sociale innovatie leiden tot meer tevreden werknemers en betere bedrijfsresultaten?
In hoeverre kunnen werknemers meepraten, meedenken en meebeslissen in hun bedrijf? Op deze aspecten wordt gedoeld als gesproken wordt over sociale innovatie. Welke voorkeuren hebben werknemers echter met betrekking tot sociale innovatie? En hoe kunnen bedrijven sociale innovatie vormgeven in hun bedrijf? Welke instrumenten worden hierbij in de praktijk ingezet? Welke voor- en nadelen hebben bedrijven die meer doen aan sociale innovatie? Kunnen bedrijven die voorop lopen bij sociale innovatie in perioden van schaarste makkelijker personeel werven? Wat merken, ten slotte, zelfstandigen in de bouw van sociale innovatie?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van FNV Bouwen & Wonen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2015-2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2015-2017

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2017.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Infrastructuurmonitor – MIRT 2019

01.05.2019

Het EIB brengt jaarlijks de voortgang bij de realisatie van infrastructuurprojecten in beeld, zowel verkeersinfrastructuur als waterinfrastructuur. Hoeveel financiële middelen zijn de komende jaren beschikbaar voor wegen, water en spoor? Wat is het effect van het Regeerakkoord? Hoe zijn de infrastructuurbudgetten tot 2023 verdeeld over investeringen en onderhoud? Hoe verloopt de uitvoering van projecten in vergelijking tot de planning van vorig jaar? In hoeverre zijn de omvangrijke maatschappelijke opgaven al vertaald naar de gereserveerde budgetten?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends en ontwikkelingen in de afbouw

04.04.2019

De afbouwsector is zwaar getroffen tijdens de crisis, maar veert inmiddels weer sterk op.

Kan de afbouwsector de sterke groei de komende jaren blijven vasthouden? Zijn er belangrijke verschillen tussen de deelsectoren van de afbouw te verwachten? Kan er nog voldoende arbeid worden gemobiliseerd? En zet de trend richting steeds meer flexibilisering nog verder door? Welke rol speelt duurzaamheid en circulariteit daarbij en wat betekent dit voor de relatie met opdrachtgevers en strategische partners?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouw 2018-2023’, die in opdracht van de CAO-partijen Afbouw is uitgevoerd.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2017-2018

06.03.2019

Bouw in Beeld geeft inzicht in de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2017-2018 hebben ruim 2.000 respondenten meegewerkt.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema binnen de bouw. Het werk is relatief zwaar en werkgevers zien dat het voor veel bouwvakkers moeilijk is om de eindstreep te halen. Niet alleen werknemers ondervinden op den duur klachten, ook voor werkgevers is het van belang dat het personeel zo lang mogelijk inzetbaar blijft, zeker nu het door de schaarste aan bouwarbeidskrachten steeds moeilijker wordt om hen te vervangen. In deze rapportage is naar de standpunten van werknemers, werkgevers en zzp’ers ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar ontwikkelingen in het afgelopen jaar, in termen van in- en uitstroom, arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en loopbaanmogelijkheden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019

24.01.2019

De bouwproductie heeft de stevige groei van voorgaande jaren ook in 2018 voortgezet. Sinds het einde van de crisis is de productie met 30% gestegen, een reële stijging met ruim € 16 miljard. Daarmee blijft de bouw één van de sterkste groeisectoren in de Nederlandse economie. Ondanks de krapte op de bouwarbeidsmarkt is de groei van de bouwproductie in 2018 zelfs nog iets versneld. De condities aan de vraagzijde lijken ook voor 2019 gunstig. In het bijzonder geldt dit voor de infrasector, mede door de impuls uit het regeerakkoord. Maar wat zijn de vooruitzichten voor de bouwopgave op middellange termijn? Blijft de markt groeien of doemt aan de horizon al een teruglopend bouwvolume op? De demografische groei vlakt geleidelijk af in de komende jaren, maar in welke mate compenseren investeringen in duurzaamheid de structureel lagere uitbreidingsvraag op de woningmarkt? En wat gaan duurzaamheidsinvesteringen bijdragen aan de groei van de utiliteitssector en de infrasector?

Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Stalbrandpreventie

16.01.2019

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw onderzoek gedaan naar de preventie van stalbranden. Hierbij is er gekeken naar de kosteneffectiviteit, uitvoering en handhaafbaarheid van brandpreventie maatregelen voor bestaande stallen.

Het aantal stalbranden met dierlijke slachtoffers in Nederland is beperkt, echter het aantal dierlijke slachtoffers per stalbrand is groot. In de afgelopen jaren is het aantal dierlijke slachtoffers onder pluimvee en varkens sterk toegenomen.

In deze studie is de kosteneffectiviteit van vijf preventieve en zes schade beperkende maatregelen geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de maatregelen het aantal dierlijke slachtoffers verminderen en welke financiële kosten (maatregelen) en opbrengsten (vermeden schade) hiermee gemoeid zijn. Op deze wijze wordt inzicht geboden welke maatregelen per saldo relatief weinig kosten om een dierlijk slachtoffer te voorkomen en welke maatregelen relatief duur zijn. Vervolgens is er gekeken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregel.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – najaar 2018

20.12.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Daarnaast zijn er extra vragen gesteld aan de bedrijven over belemmeringen bij het aannemen van personeel, en hoe zij die belemmeringen het hoofd bieden. Ook is in het kader van het Klimaatakkoord aan de bedrijven gevraagd welke rol zij willen spelen om de doelstellingen voor de sector te behalen.

De ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Quickscan Impact assessment (circulaire) bouwopgave MRA

04.12.2018

De woningbouw-, utiliteitsbouw- en infrastructurele opgaven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn groot. Zo heeft de regio de ambitie om tot 2040 250.000 woningen en een groot aantal utiliteitsgebouwen te realiseren en infrastructuur aan te leggen, te reconstrueren en te vervangen. Daarbij streeft de MRA ernaar deze opgaven in lijn met het Rijksbrede programma, het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda zoveel mogelijk circulair in te vullen. Maar wat is er aan materiaal nodig vanuit de nieuwbouwopgaven en wat komt er vrij bij sloop? Wat betekent het circulair invullen van de bouwopgaven voor deze materiaalstromen? En wat is de invloed van de bouwopgaven en het circulair invullen hiervan op de logistieke stromen in de MRA en het ruimtegebruik in de Westas?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Impact assessment (circulaire) bouwopgave MRA’ die het EIB in samenwerking met TNO in opdracht van de Port of Amsterdam, de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer in het circulaire Westasverband hebben uitgevoerd.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023

21.11.2018

De werkgelegenheid in de bouw is het afgelopen jaar stevig gegroeid, maar de spanning op de bouwarbeidsmarkt blijft niettemin maar toenemen. Wat is hiervan de achtergrond en wat zijn hier de vooruitzichten? Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? Hoeveel mensen die eerder de bouw hebben verlaten keren weer terug naar de bouw? Lopen de leerlingaantallen van de bouwopleidingen inmiddels weer op en welke groei is hier in de komende jaren nog te verwachten? Welke mogelijkheden bieden deze en andere kanalen, zoals de buitenlandse arbeidskrachten, om aan de vraag te voldoen?

Bijzondere aandacht wordt in deze rapportage besteed aan technologische innovatie. Wat zijn de mogelijkheden voor prefabricage, standaardisatie, digitalisering en robotisering? In welke mate worden deze al door bedrijven toegepast en welke voordelen ervaren bedrijven ervan? Welk potentieel biedt technologische innovatie voor kostenverlaging in de bouw? Hoe kunnen investeringen in en toepassing van technologische innovatie worden gestimuleerd?

De werkgelegenheid in de bouw is tijdens de crisis met 80.000 arbeidsjaren gekrompen en slechts enkele jaren later is alweer sprake van een zeer gespannen bouwarbeidsmarkt. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren? En wat zijn de mogelijkheden om de stabiliteit te vergroten en te zorgen voor een goede baanzekerheid voor personeel dat nu weer de sector instroomt?

Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023′, welke in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2017 – tweede halfjaar

01.11.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2017. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Tijden zijn gunstig voor zzp’ers in de bouw. De groei van het aantal zzp’ers zet verder door en hun gemiddelde uurtarieven zijn gestegen. Zzp’ers in de bouw hebben het bovendien steeds drukker en zien hun werkvoorraad toenemen. Ongeveer twee derde van de zzp’ers wil in de toekomst als zzp’er blijven werken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Plancapaciteit Overijssel

31.10.2018

In opdracht van Bouwend Nederland Regio Oost en de Provincie Overijssel heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek uitgevoerd naar de kwantiteit, kwaliteit en haalbaarheid van de woningbouwplannen in de Provincie Overijssel voor de periode 2018-2028. De analyse is uitgevoerd op basis van een steekproefonderzoek en interviews. De resultaten zijn tussentijds meerdere malen getoetst tijdens regionale bijeenkomsten met gemeenten en marktpartijen.

Is er voldoende plancapaciteit om in de uitbreidingsvraag te voorzien? Is de kwaliteit van het woningaanbod in balans met de vraag? Welk aandeel van de plannen kent een verhoogd realisatierisico en wat zijn de karakteristieken van plannen met een verhoogd realisatierisico? Wat is de aard van belemmeringen die de voortgang in de weg staan en hoe kunnen deze weggenomen worden? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan bod in het rapport ‘Plancapaciteit Overijssel’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Ziekteverzuim in de bouw 2017

31.10.2018

Jaarlijks rapporteert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over het ziekteverzuim in de bouw. In deze publicatie wordt het ziekteverzuim in de bouw in 2017 beschreven. Het verzuimpercentage in de bouw is in 2017 op 4,2% uitgekomen.

Het verzuimpercentage onder het bouwplaatspersoneel daalde in 2017 tot 5,3%. Het verzuimpercentage onder het UTA-personeel daalde tot 2,5%.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor Bouwketen – voorjaar 2018

30.08.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Verder is de ondernemers in de bouwketen gevraagd of zij ooit hebben deelgenomen aan een circulaire uitvraag en welke ervaringen zij hierbij hadden. Is men tijdens een circulair project tegen knelpunten aangelopen, of niet? Welke verbeteringen zijn er nog mogelijk, en wat kan de overheid hierin betekenen? Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ geeft de antwoorden van de bedrijven op deze en andere vragen.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.

Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ is hier als PDF te downloaden.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Monitor ZZP’ers Bouw 2017 – eerste halfjaar

29.05.2018

De publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw’ betreft een halfjaarlijkse conjunctuurmeting onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werkzaam in de bouw. Dit rapport betreft ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2017. Hoeveel uren werkten zzp’ers gemiddeld per week in deze periode? Welk uurtarief brachten zij meestal in rekening? Hoe veranderde hun omzet en welke sector droeg het meest bij aan de omzet? En wat zijn de toekomstplannen van zzp’ers?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de partijen betrokken bij de CAO Bouw en Infra. De uitkomsten zijn gebaseerd op een halfjaarlijkse internetenquête onder zzp’ers in de bouw.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Klimaatbeleid en de gebouwde omgeving

Van ambities naar resultaten

08.05.2018

Ten behoeve van de gedachtenvorming bij de klimaattafel voor de gebouwde omgeving heeft het EIB de volgende vragen nader onderzocht. Welke labelstappen zijn nodig om de Nederlandse woningvoorraad energieneutraal te maken en wat zijn hiervan de kosten? Welke besparing op de energierekening levert dit op en hoe verhoudt deze zich tot de kosten? Welke labelstappen zijn nog rendabel voor de gebruiker? Wat is de economische levensduur van woningen en welk deel van de woningvoorraad zal jaarlijks worden vervangen door energiezuinige nieuwbouwwoningen? Zijn er alternatieve routes voor het streven naar een volledig energieneutrale woningvoorraad? Welke voordelen kan een stapsgewijze aanpak bieden en wat zijn de implicaties hiervan voor het beroep op capaciteit in de bouwsector?

Van deze notitie is een PDF beschikbaar.

Mogelijkheden voor het verkleinen van de ‘Efficiency gap’

23.05.2018

In een aanvullende notitie wordt ingegaan op een tweetal vragen van Bouwend Nederland naar aanleiding van de voorgaande notitie: Wat zijn de mogelijkheden om het verschil tussen de kosten van de investeringen in verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de besparingen op de energierekening te verminderen door opschaling en innovatie? Wat zijn de implicaties voor de arbeidscapaciteit van deze investeringen?

Van deze notitie is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2014-2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2014-2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn