Archief:


De orderportefeuille in de b&u is in september uitgekomen op 10,2 maanden. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de meting. De werkvoorraad is ten opzichte van augustus met drie tiende maand gestegen. Zowel bij de woningbouw als de utiliteitsbouw zijn de werkvoorraden in september met drie tiende maand gestegen. De werkvoorraad in de woningbouw in september komt uit op 10,3 maanden. De orderportefeuille in de utiliteitsbouw komt uit op 10,1 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw bleef de werkvoorraad nagenoeg gelijk op 6,2 maanden. De orderportefeuille in de wegenbouw daalde met twee tiende maand tot 5,3 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw onveranderd bleef op 7,0 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De funderingsbedrijven zien hun productie in de komende jaren verder stijgen door de groeiende nieuwbouw van woningen, vastgoed en infrastructuur. De funderingsmarkt groeit van ruim € 550 miljoen in 2016 naar € 700 miljoen in 2022, een groei van gemiddeld 3½% per jaar. Tot en met 2020 groeit de bouw van nieuwe woningen stevig door met gemiddeld 5 à 7 % per jaar. Daarnaast zorgen de omvangrijke bouwopgaven in de utiliteitsbouw en gww voor een toenemende vraag naar funderingswerk.

Dit komt naar voren uit het rapport ‘Trends op de funderingsmarkt; marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2022’. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken).

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 00
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De vervanging van bruggen in Nederland is één van de ingrijpendste opgaven voor de infrastructuur in de komende jaren. Bij deze opgaven zijn omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast. Niet alleen kan tot 15% worden bespaard op de levensduurkosten van bruggen (bouw en onderhoud), ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. Voor opdrachtnemers ligt hier een grote uitdaging om nieuwe business-modellen en samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Daarvoor is marktperspectief nodig, dat opdrachtgevers kunnen bieden met een programmatische aanpak en een innovatiegerichte aanbestedingspraktijk.

Dit komt naar voren uit het EIB-onderzoek ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’ dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus en sluit aan op thema’s van de Bouwagenda.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 00
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

PERSBIJEENKOMST 5 juli, 15:00-16:00 uur in Nieuwspoort.

Achtergrond
Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er toenemende zorgen over werknemers in zware beroepen. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen, het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Zou een aparte regeling die werknemers in zware beroepen in staat stelt eerder met pensioen te gaan, hier een haalbare oplossing voor kunnen bieden?

Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw op de persbijeenkomst naar buiten brengt. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Nederlandse afbouwsector (stukadoors, wand- en plafondmonteurs, blokkenstellers, vloerenleggers, terrazzowerkers en natuursteenbewerkers). Aangezien een eventuele regeling naar verwachting niet alleen zal kunnen gelden voor de afbouwsector, is tevens gekeken naar de implicaties als een regeling zou worden getroffen voor alle sectoren in onze economie.

Welke vragen worden in het onderzoek beantwoord?
Zijn er goede, betrouwbare criteria te hanteren om zware beroepen te kunnen onderscheiden van de overige beroepen? Is een dergelijk onderscheid ook uitvoerbaar en praktisch te hanteren? Wat kunnen we hier leren van ervaringen in andere Europese landen? Wat is de eventuele rechtvaardiging voor het onderscheiden van zware beroepen en overige beroepen in relatie tot de pensioengerechtigde leeftijd? Welke beroepen in onze economie kunnen op basis van objectieve criteria tot de zware beroepen worden gerekend? Wat zijn de effecten van een regeling die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie respectievelijk vijf jaar eerder met werken te stoppen? Is een dergelijke regeling betaalbaar?

De setting
De persconferentie trapt af met een presentatie van de resultaten van het onderzoek.
Het is voor het eerst dat dit belangrijke vraagstuk gedegen is onderzocht, waaronder een inventarisatie van het beleid in een groot aantal andere Europese landen.

Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen en zullen genodigden (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en betrokken politici) hun visie geven, waarop uiteraard ook weer kan worden gereageerd. Een gedrukt exemplaar van de studie is tijdens de bijeenkomst beschikbaar voor pers en genodigden.

De persbijeenkomst vindt plaats op 5 juli van 15:00-16:00 uur in Nieuwspoort. Na afloop kan nog worden nagepraat tijdens een aangeklede borrel in het restaurant van Nieuwspoort.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De Nederlandse bouw presteert sterk in Europees perspectief. De nieuwbouwmarkt van utiliteitsgebouwen is in 2017 en de volgende jaren de meest dynamische in West-Europa. In de woningbouw en de renovatie van gebouwen hoort Nederland tot de vier sterkst presterende landen. De ontwikkeling van de grond-, water- en wegenbouwproductie in Nederland is vanuit Europees perspectief bezien gemiddeld.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapport van Euroconstruct, een samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezighouden met onderzoek naar de bouwmarkt. Het Euroconstructgebied omvat de meeste West-Europese landen en vier landen uit Centraal en Oost-Europa.

Klik hier voor het volledige persbericht.

De door EUROCONSTRUCT gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen (eib(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl).

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In aanvulling op het rapport ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ heeft het EIB een notitie opgesteld, naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van 21 februari. In het artikel wordt gesteld dat de investeringen die nodig zijn om aan de verplichtstelling van energielabel C voor kantoren te voldoen, hoger uitvallen dan door het EIB geraamd.

Naar aanleiding van het artikel heeft het EIB een korte marktconsultatie uitgevoerd om deze uitspraken te toetsen. De totale investeringen zijn op basis van de nieuwe informatie gemiddeld enigszins hoger dan eerder is becijferd. De aanpassingen zijn evenwel niet van dien aard, dat dit leidt tot een ander beeld van de kosten op hoofdlijnen.

Klik hier voor de volledige notitie.

Inlichtingen bij Jelger Arnoldussen
t 020 205 1600
jarnoldussen@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 8&9 juni organiseeert het EIB het 83e internationale EUROCONSTRUCT congres in Amsterdam. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in de meeste Europese landen.

Op donderdagavond 8 juni vindt de aftrap plaats met een ‘Welcome evening’ in de A’DAM Toren in Amsterdam Noord. Hieraan voorafgaand bestaat de mogelijkheid de bijna voltooide Noord/Zuid metrolijn te bezoeken. Het EUROCONSTRUCT congres zelf vindt op vrijdag 9 juni plaats in Hotel Krasnapolsky. Voorafgaand aan de bouwmarktramingen zal de actuele economische situatie in Europa worden belicht door Paul Tang, econoom en lid van het Europese Parlement. ’s Middags wordt in een paneldiscussie specifiek stilgestaan bij de rol van de bouwsector in de transitie naar een circulaire economie. De paneldiscussie staat onder leiding van Taco van Hoek, directeur van het EIB. Klik hier voor een pdf van het programma van 9 juni.

Voor meer informatie kunt u de speciale congres website www.euroconstruct.amsterdam raadplegen. U kunt zich via de website aanmelden voor het congres.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn