In maart nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand toe tot 7,5 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw nam in maart met een halve maand toe tot 7,9 maanden. In de utiliteitsbouw daalde de orderportefeuille met twee tiende maand naar 6,9 maanden.

De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw daalde in maart met een tiende maand naar 5,3 maanden. In de wegenbouw daalde de werkvoorraad met een tiende maand naar 4,7 maanden. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw daalde met twee tiende maand naar 5,9 maanden.

In de gehele bouw is de orderportefeuille in maart per saldo met een tiende maand toegenomen tot 6,9 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
mkoning(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Uitvoering motie Van der Linde/Monasch zorgt voor maximaal € 140 miljoen extra bouwproductie per jaar in de komende vijf jaar

De motie Van der Linde/Monasch beoogt de ombouw van kantoren en zorgvastgoed naar woningen te stimuleren door te ontwikkelen ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en de verhuurderheffing. Dit kan er voor zorgen dat een belegger eerder tot ombouw overgaat doordat de opbrengsten uit verhuur kunnen toenemen (vrijstelling WWS) en de kosten van verhuren lager worden (vrijstelling verhuurderheffing).

Tevens beoogt de motie energiezuinige nieuwbouwwoningen tegen een lage prijs te verhuren (maximaal € 576,87) door deze woningen vrij te stellen van verhuurderheffing. De kosten voor het verhuren van deze woningen zal hierdoor lager uitvallen, waardoor het voor een woningcorporatie gunstig kan zijn woningen onder deze grens te verhuren.

Beide maatregelen zijn op verzoek van het Ministerie van BZK in verschillende varianten doorgerekend. De maatregelen zorgen in de meest gunstige varianten voor de (om)bouw van ongeveer 1.800 woningen per jaar in de komende vijf jaar. Dit betekent een jaarlijkse additionele bouwproductie van ongeveer € 140 miljoen en een toename in werkgelegenheid van ongeveer 700 voltijdsbanen in de bouw. Dit concludeert het EIB in een zojuist verschenen onderzoek naar de motie Van der Linde/Monasch.

Ombouw van kantoren en zorgvastgoed
De effecten van de maatregel, die is gericht op de ombouw van kantoren en zorgvastgoed naar woningen, zijn in twee varianten doorgerekend. De eerste variant kent een vrijstelling voor de huurregulatie (WWS), terwijl de tweede variant een vrijstelling kent van huurregulatie en van de betaling van de verhuurderheffing. Voor beide varianten geldt dat het een bescheiden bijdrage levert aan de jaarlijkse bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw. In totaal gaat het om circa 400 tot 550 extra om te bouwen woningen per jaar in de komende 5 jaar. Dit leidt tot een additionele jaarlijkse bouwproductie van € 17 tot € 24 miljoen. Voor de werkgelegenheid betekent dit een toename van 120 tot 170 voltijdbanen. De maatregel levert daarnaast een zekere bijdrage aan de leefbaarheid door extra leegstaand vastgoed te transformeren.

De vrijstellingen zorgen vooral voor een toename van de ombouw van kleinere huurwoningen (25-50 m²) in drukgebieden. In deze gebieden, zoals Amsterdam en Utrecht, ligt de markthuur hoger dan op basis van het WWS verkregen kan worden. In gebieden met minder druk is dit verschil er niet en worden vaak onvoldoende opbrengsten gegenereerd om rendabel te transformeren.

De vrijstelling op de verhuurderheffing gaat gepaard met een inkomstenderving voor de overheid die vanaf het vijfde jaar een structurele omvang kent van ongeveer € 5 miljoen.

Betaalbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen
De effecten van de maatregel om energiezuinige nieuwbouwwoningen betaalbaar te verhuren door de woningen vrij te stellen van verhuurderheffing zijn in twee varianten doorgerekend. Indien de vrijstelling alleen geldt voor uitbreidingsnieuw-bouw dan leidt het tot een additionele jaarlijkse bouwproductie van € 9 miljoen en een jaarlijkse werkgelegenheidstoename van circa 50 voltijdbanen in de komende vijf jaar. Een variant waarbij ook de vervangingsnieuwbouw in aanmerking komt voor een vrijstelling van verhuurderheffing leidt tot een additionele bouwproductie van € 114 miljoen en een werkgelegenheidstoename van ongeveer 550 voltijdbanen.

Het verschil wordt verklaard doordat een groot deel (circa 75%) van de nieuwbouw die woningcorporaties jaarlijks realiseren betrekking hebben op vervangingsnieuwbouw. Een maatregel die alleen betrekking heeft op de uitbreidingsnieuwbouw heeft zodoende beduidend minder effect op de bouwproductie en werkgelegenheid en slaat alleen neer in de provincies waar uitbreidingsnieuwbouw wordt gerealiseerd. Door de maatregel worden ook meer nieuwbouwwoningen betaalbaar aangeboden. In de variant voor uitbreidingsnieuwbouw gaat het jaarlijks om circa 850 extra betaalbare woningen, een variant waarbij ook vervangingsnieuwbouw in aanmerking komt gaat het om jaarlijks ongeveer 3.750 extra betaalbare woningen in de komende vijf jaar.

De vrijstelling van de verhuurderheffing gaat gepaard met een inkomstenderving voor de overheid die vanaf het vijfde jaar een structurele omvang kent van ongeveer € 6,4 miljoen (alleen uitbreidingsnieuwbouw) en € 27,6 miljoen (uitbreidings- en vervangingsnieuwbouw).

Van het rapport “Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing” is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1610
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn