In september is de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw ten opzichte van augustus met een tiende maand gedaald naar 5,4 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw is de orderportefeuille in september met twee tiende maand gestegen naar 6 maanden. In de gehele bouw is de orderportefeuille in september uitgekomen op 5,6 maanden, hetzelfde niveau als een maand eerder.

Klik hier voor het volledige persbericht

Inlichtingen bij Daan Holtackers
t (020) 583 19 26
dholtackers(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De waterbouwmarkt (circa € 2,6 miljard in 2013) zal in de periode 2014-2016 een sterke groei laten zien, onder meer door investeringsprogramma’s van waterschappen en Rijk voor waterveiligheid. De investeringen van de waterschappen in waterkeringen liggen in 2016 ruim 50% hoger dan in 2011 maar de druk op de budgetten is hoog. Realisatie van de waterprojecten in de komende jaren vraagt dan ook om meer efficiency in voorbereiding en uitvoering. De waterschappen gaan meer uitbesteden aan de markt. De marktpartijen zijn echter nog sceptisch over de nieuwe koers en zijn afwachtend in het ontplooien van nieuwe initiatieven.

Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport ‘Waterbouw en waterschappen tot 2020; marktontwikkelingen, rolverdeling en capaciteit’ dat in opdracht van Bouwend Nederland en de Unie van Waterschappen is uitgebracht.

De waterbouwproductie in opdracht van de waterschappen bedraagt circa € 1,1 miljard. Het aandeel van de waterschappen wordt in de komende jaren groter en bedraagt in 2020 ruim 40% (tegen 35% in 2011). De waterschappen gaan in de komende jaren geleidelijk meer aan de markt uitbesteden met toepassing van innovatieve contractvormen. Tussen 2012 en 2015 neemt het aandeel innovatieve contractvormen toe van 30% naar 35%. Vooral bij de aanleg van dijken streven de waterschappen naar meer inschakeling van de markt. De toepassing van EMVI door waterschappen is in 2012 en 2013 al sterk toegenomen.

Waterschappen verwachten in de nieuwe rolverdeling meer proactiviteit van de waterbouwbedrijven, met name van de mkb-bedrijven die 40% van de omzet uit werken van waterschappen behalen. Bedrijven zien zich echter nog belemmerd in innovatieve oplossingen, vanwege ruimtelijke procedures en technische voorschriften en omdat de uitvoeringswijze van projecten veelal al vast ligt.

Om de samenwerking tussen waterschappen en waterbouwbedrijven te verbeteren en te komen tot efficiëntere oplossingen, adviseert het EIB om een palet aan relevante projecten te selecteren en te monitoren. Zo worden de voordelen van nieuwe samenwerkingsvormen concreet gemaakt en kan mogelijke koudwatervrees bij waterschappen en bedrijven worden weggenomen.

Inlichtingen bij Paul Groot
t (020) 583 19 23
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn