Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De bouwproductie krimpt dit jaar met 7% en zal in 2013 opnieuw krimpen. Daarmee loopt de totale bouwproductie met 10% terug in deze jaren. De zwaarste klappen vallen in de woningbouw, waar de investeringen met 16% dalen. Na de crisis in 2009 en 2010 wordt de bouw zo geconfronteerd met een tweede fase van krimp. De werkgelegenheid in de bouw is in de afgelopen vier jaar met 50.000 arbeidsjaren gedaald. In de komende twee jaar daalt de werkgelegenheid nog eens met 20.000 arbeidsjaren. In 2015 kan de bouwproductie weer duidelijk aantrekken. Daartoe zal de vergunningverlening in de woningbouw volgend jaar dan wel weer op gang moeten komen in de marktsector. Hier liggen tevens de belangrijkste (neerwaartse) risico’s rond de ramingen.

De maatregelen uit het lente- en regeerakkoord hebben een stevig negatief effect op de woningbouwproductie in de komende jaren. Dit geldt zowel voor de koopsector als de huursector. Belangrijkste oorzaken hiervan liggen bij de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de verhuurderheffing richting de corporaties. Daarnaast werken bezuinigingen op het budget van Rijk en lagere overheden negatief door naar de investeringen in de grond-, wegen- en waterbouw.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen notitie ‘ Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord ‘.

Huurliberalisatie en verhuurderheffing

In een aparte notitie wordt ingegaan op de gevolgen van de huurliberalisatie en de verhuurderheffing richting de corporaties. Uit de analyse blijkt dat de corporaties de jaarlijkse operationele kasstroom zien verslechteren met € 1 miljard in 2017 (in prijzen 2012). Dit resultaat verschilt sterk van de berekeningen van het CPB. In de berekeningen van het CPB is uitgegaan van woningprijzen zoals die voor de crisis golden en lijkt geen rekening te zijn gehouden met de te hanteren liberalisatiegrens voor inkomens tot € 43.000 per jaar. Hierdoor bedroeg de door het CPB berekende ruimte voor huurverhogingen € 2,2 miljard in 2017. Als uitgegaan wordt van de huidige woningwaarden en de door het kabinet aangegeven liberalisatiegrens voor inkomens tot € 43.000 dan is de huurruimte in 2017 niet € 2,2 miljard, maar € 600 miljoen (in prijzen 2012). Het tekort ontstaat door deze opbrengst te confronteren met het deel van de verhuurderheffing voor corporaties van € 1,6 mld (prijzen 2012).

De negatieve effecten op de cash flow zijn fors, maar ook weer duidelijk minder omvangrijk dan berekend door het CFV. Het CFV heeft als uitgangspunt gekozen voor een maximale huur van 80% van de woz-waarde bij de huuropbrengst – terwijl bijna een kwart van de huren daar momenteel boven uitgaat – en veronderstelt geen enkele aanpassing van lopende uitgaven in de sfeer van onderhoud en beheer.

In de hier gepresenteerde berekeningen zullen de woningbouw- investeringen van de corporaties met 20% afnemen, terwijl de onderhoudsuitgaven met ongeveer 10% afnemen. Dit leidt tot een verlies aan bouwproductie met € 1,2 miljard op jaarbasis.

De maatregelen op het gebied van huurliberalisatie en verhuurderheffing werken zeer verschillend uit op regionaal niveau. Er zijn regio’s waar een netto verlies ontstaat ter grootte van 25% van de huurinkomsten. Er zijn ook regio’s waar de verhuurderheffing (net) kan worden opgevangen door de extra huurruimte te benutten. Er lijken nadere oplossingen mogelijk die niet in strijd zijn met de principes van het Regeerakkoord en die budgettair neutraal uitpakken. Zo zou een gedifferentieerde verhoging van de huurruimte, waarbij voor woningen tot € 120.000 5½% woz-waarde mag worden gehanteerd, voor woningen tussen € 120.000 en € 160.000 5% woz-waarde en boven € 160.000 4½% woz-waarde, leiden tot extra huurinkomsten van € 700 miljoen in 2017. Daarmee zou 70% van het tekort worden opgelost en wordt tevens een minder ongelijke regionale verdeling gerealiseerd.

Voor de koopsector liggen oplossingen bij het beperken van kredietrantsoenering van starters en het bevorderen van concurrentie en voldoende aanbod van kapitaal op de hypotheekmarkt.

De notitie Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord en het rapport Regeerakkoord en woningcorporaties zijn te downloaden door op de titel te klikken.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t (020) 583 19 00
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn