Archief:

De orderportefeuille in de woningbouw is in april 2017 met vier tiende maand gestegen tot 10 maanden. De werkvoorraad voor deze sector staat hiermee op de hoogste stand sinds het begin van deze meting. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is stabiel gebleven op 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw nam hiermee met drie tiende maand toe tot 9,4 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw steeg de werkvoorraad in april 2017 naar een niveau van 6,0 maanden, een toename van twee tiende maand. Deze stijging was ook bij beide subsectoren te zien. De orderportefeuille in de wegenbouw kwam hiermee uit op 5,1 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw 6,9 maanden bedraagt. De werkvoorraad in de totale bouw kwam hiermee uit op 8,5 maanden, een stijging van drie tiende maand ten opzichte van maart 2017.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De Nederlandse bouw presteert sterk in Europees perspectief. De nieuwbouwmarkt van utiliteitsgebouwen is in 2017 en de volgende jaren de meest dynamische in West-Europa. In de woningbouw en de renovatie van gebouwen hoort Nederland tot de vier sterkst presterende landen. De ontwikkeling van de grond-, water- en wegenbouwproductie in Nederland is vanuit Europees perspectief bezien gemiddeld.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapport van Euroconstruct, een samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezighouden met onderzoek naar de bouwmarkt. Het Euroconstructgebied omvat de meeste West-Europese landen en vier landen uit Centraal en Oost-Europa.

Klik hier voor het volledige persbericht.

De door EUROCONSTRUCT gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen (eib(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl).

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In aanvulling op het rapport ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ heeft het EIB een notitie opgesteld, naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van 21 februari. In het artikel wordt gesteld dat de investeringen die nodig zijn om aan de verplichtstelling van energielabel C voor kantoren te voldoen, hoger uitvallen dan door het EIB geraamd.

Naar aanleiding van het artikel heeft het EIB een korte marktconsultatie uitgevoerd om deze uitspraken te toetsen. De totale investeringen zijn op basis van de nieuwe informatie gemiddeld enigszins hoger dan eerder is becijferd. De aanpassingen zijn evenwel niet van dien aard, dat dit leidt tot een ander beeld van de kosten op hoofdlijnen.

Klik hier voor de volledige notitie.

Inlichtingen bij Jelger Arnoldussen
t 020 205 1600
jarnoldussen@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is in maart 2017, na een sterke stijging in de voorgaande maanden, met zes tiende maand gedaald naar 8,5 maanden. De daling in de utiliteitsbouw moet worden gezien als een correctie op de sterke groei in de eerdere maanden. De vooruitzichten voor de utiliteitsbouw zijn nog steeds gunstig. De orderportefeuille blijft op een hoog niveau, en verschillende indicatoren, zoals de huurprijzen van bedrijfspanden en afgegeven vergunningen, wijzen op groei.

De orderportefeuille in de woningbouw daalde met twee tiende maand tot 9,6 maanden. De totale orderportefeuille in de burgelijke- en utiliteitsbouw nam hiermee met vier tiende maand af tot 9,1 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In februari 2017 is de werkvoorraad in de bouw met twee tiende maand gestegen naar 8,5 maanden. Hiermee nadert de voorraad weer het topniveau van afgelopen december.

De toename is volledig toe te rekenen aan een stijging in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met vier tiende maand toenam tot 9,5 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw steeg met vier tiende maand tot 9,8 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw nam met drie tiende maand toe tot 9,1 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 8&9 juni organiseeert het EIB het 83e internationale EUROCONSTRUCT congres in Amsterdam. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in de meeste Europese landen.

Op donderdagavond 8 juni vindt de aftrap plaats met een ‘Welcome evening’ in de A’DAM Toren in Amsterdam Noord. Hieraan voorafgaand bestaat de mogelijkheid de bijna voltooide Noord/Zuid metrolijn te bezoeken. Het EUROCONSTRUCT congres zelf vindt op vrijdag 9 juni plaats in Hotel Krasnapolsky. Voorafgaand aan de bouwmarktramingen zal de actuele economische situatie in Europa worden belicht door Paul Tang, econoom en lid van het Europese Parlement. ’s Middags wordt in een paneldiscussie specifiek stilgestaan bij de rol van de bouwsector in de transitie naar een circulaire economie. De paneldiscussie staat onder leiding van Taco van Hoek, directeur van het EIB. Klik hier voor een pdf van het programma van 9 juni.

Voor meer informatie kunt u de speciale congres website www.euroconstruct.amsterdam raadplegen. U kunt zich via de website aanmelden voor het congres.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Private kwaliteitsborging: lessen uit het buitenland

Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet tot slechtere bouwwerken. De
in Nederland voorgenomen verruiming van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de
internationale praktijk. Andere landen sturen vooral op functionele eisen en
deskundigheidseisen van de betrokken partijen, terwijl Nederland ook sterk stuurt via
regelgeving en procedures. Bij de toekomstige evaluatie van het Nederlands stelsel is het goed
om te kijken of er inderdaad sprake is van overregulering en welke verbeterstappen op grond
van ervaringsfeiten zijn door te voeren.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging; Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn